Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (GM 62)
 
                                        Cập nhật, 16:50’ ngày 18/5/2016
Ngày 18/5/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 62/GM-UBND mời dự họp.
  
I. Nội dung
   
1. Sở Công thương
   
 Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 29/3/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2015.
   
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
   
- Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/8/2006 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác di dân TĐC thuỷ điện Huổi Quảng, Bản Chát.
- Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 20/4/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu.
   
3. Sở Nội vụ
   
Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ.
   
4. Văn phòng UBND tỉnh
  
Một số nội dung xin ý kiến Ban CSĐ UBND tỉnh theo quy chế làm việc.
(Giao các cơ quan thường trực chuẩn bị tài liệu họp (số lượng 10 bản); Các đại biểu khai thác tài liệu họp tại http://vpubnd.laichau.gov.vn  mục tài liệu hội nghị để nghiên cứu, tham gia).
    
II. Thành phần:
  
Các đồng chí Uỷ viên Ban CSĐ UBND tỉnh.
  
Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá TT&DL, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động TB&XH, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Ban Dân tộc, Ban QLDA bồi di dân TĐC tỉnh.
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên.
  
III. Thời gian:  khai mạc hồi 13h30 ngày 19/5/2016.
  
IV. Địa điểm:        Phòng họp UBND tỉnh tầng 3 - Nhà B. 
 
Thu Hoài
 print   send mail