Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 15/8/2022
Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành trước năm 2014
 
Ngày 29/4, UBND tỉnh Ban hành Công văn số 747 /UBND-TM, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành trước năm 2014.
 
Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Các Chủ đầu tư, Ban QLDA thực hiện một số nhiệm tập trung chỉ đạo quyết toán dứt điểm và tất toán tài khoản thanh toán của các dự án sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành trước năm 2014 trước ngày 30/6/2016. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo, có biện pháp tổ chức thực hiện: Bố trí vốn đầu tư, hỗ trợ nhân lực, hỗ trợ kinh phí cần thiết... đối với công tác quyết toán dự án hoàn thành của cấp huyện, cấp xã thuộc quyền quản lý.
 
Thực hiện các biện pháp nhằm xử lý việc quyết toán và tất toán tài khoản thanh toán của các dự án sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành trước năm 2014 như sau:
 
Trường hợp dự án do Chủ đầu tư chia tách thì đơn vị kế thừa hoặc tiếp nhận dự án chịu trách nhiệm lập báo cáo quyết toán.
Trường hợp cần phải điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khẩn trương xem xét, phê duyệt theo quy định để sớm thẩm tra, phê duyệt quyết toán; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thì thực hiện quyết toán trên cơ sở tổng mức đầu tư đã phê duyệt.
   
Trường hợp nhà thầu không thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy định, Chủ đầu tư thực hiện quyết toán theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước cụ thể:
   
“Trường hợp nhà thầu không thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy định, Chủ đầu tư có văn bản yêu cầu nhà thầu thực hiện quyết toán hợp đồng hoặc bổ sung hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quyết toán hợp đồng kèm theo thời hạn thực hiện (theo Mẫu số 14/QTDA). Sau khi Chủ đầu tư đã gửi văn bản lần thứ 03 đến nhà thầu, nhưng nhà thầu vẫn không thực hiện các nội dung theo yêu cầu; Chủ đầu tư được căn cứ những hồ sơ thực tế đã thực hiện của hợp đồng để lập hồ sơ quyết toán (không cần bao gồm quyết toán A-B), xác định giá trị đề nghị quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà thầu chịu hoàn toàn các tổn thất, thiệt hại (nếu có) và có trách nhiệm chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án của cấp có thẩm quyền.”
  
Trường hợp sau khi đã áp dụng các biện pháp nêu trên và phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các đơn vị có liên quan để tập hợp hồ sơ nhưng vẫn không đủ hồ sơ quyết toán theo quy định; đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chủ đầu tư, BQLDA báo cáo chi tiết tình hình thực tế các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2014 sử dụng vốn Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ chưa quyết toán do không đủ hồ sơ quyết toán như sau:
 
Nội dung báo cáo yêu cầu
  
- Nêu rõ chi tiết từng dự án, công trình hoàn thành trước ngày 31/12/2014 chưa quyết toán do không đủ hồ sơ (nêu rõ lý do, biện pháp đã thực hiện, kiến nghị giải quyết, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan).
 
- Bài học kinh nghiệm về việc xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và các biện pháp đã thực hiện xử lý vi phạm về công tác chậm quyết toán.
 
- Các kiến nghị về cơ chế chính sách và biện pháp xử lý đề nghị UBND tỉnh, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan; Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.
 
Biểu mẫu Báo cáo kèm theo
 
- Chủ đầu tư, Ban QLDA báo cáo các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoàn thành từ trước ngày 31/12/2014 chưa quyết toán do không đủ hồ sơ theo Biểu số 02/BCVM kèm theo;
 
- Chủ đầu tư, Ban QLDA báo cáo các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ hoàn thành trước ngày 31/12/2014 chưa quyết toán do không đủ hồ sơ theo Biểu số 03/BCVM kèm theo.
 
Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án báo cáo nội dung trên gửi Sở Tài chính trước ngày 15/5/2016 để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
 
Thu Hoài
 print   send mail