Văn bản mới
Thứ bảy 22/1/2022
Văn phòng UBND tỉnh triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
VGP News :. | Các ngành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 | BÁO  ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
  
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; lựa chọn, quán triệt, phổ biến nội dung các chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các văn bản pháp luật mới có hiệu lực năm 2020, 2021; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội; trọng tâm là lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính; lao động, đầu tư; bảo vệ môi trường, đất đai; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, phòng, chống tác hại rượu, bia, thuốc lá; giao thông đường bộ, biên giới; xử lý vi phạm hành chính; các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết với các quốc gia, khu vực... Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán đấu tranh với các hành vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong chủ động tìm hiểu, thực thi pháp luật.
Các phòng, ban, trung tâm trực thuộc căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật cho phù hợp. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với triển khai nhiệm vụ được giao. Các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục đến hết năm 2021, đặc biệt tổ chức trong tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 15/11/2021.
 
BBT
 print   send mail