Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ bảy 22/1/2022
Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
 
Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, trung tâm thực hiện các yêu cầu sau: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; các Chỉ thị, Công điện, kế hoạch của Trung ương; Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 25/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021…
  
Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng tài sản, tài chính theo quy định. Thực hiện nghiêm quy trình, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nhất là trong tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Nâng cao hơn nữa vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm, tham nhũng; tăng cường giám sát, kiểm tra đối với một số lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng như: tài chính ngân sách nhà nước, tài sản công…
       
Thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn tố cáo, tin báo tố giác tội phạm liên quan đến tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí. Nêu cao vai trò của lãnh đạo Văn phòng trong triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các hành vi nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp…
 
BBT
 print   send mail