Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ bảy 22/1/2022
Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị
 
 Ngày 06/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 586 /UBND-TH, báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị.
  
 UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo Đề cương hướng dẫn thời điểm báo cáo tính đến hết ngày 31/12/2015. Báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp trước ngày 12/4/2016.
 
 Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị theo Đề cương hướng dẫn, gửi Văn phòng UBND tỉnh để xem xét, trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trước ngày 15/4/2016.
 
Thu Hoài
 print   send mail