Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Phát động Thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân
 
Căn cứ Hướng dẫn số 11/HD-BTĐKT ngày 16/03/2016 của Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Lai Châu về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức, thực hiện triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
    
Cùng với sự kiện quan trọng của đất nước diễn ra trong năm 2016 “Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII” là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, để góp phần thực hiện, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021,
   
Văn phòng UBND tỉnh phát động đợt thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”. Nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ sau:
 
1. Thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 gắn với các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016.
 
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng với hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân…. để CBCCVC hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, nắm vững những quy định về công tác bầu cử, nâng cao ý thức làm chủ và tự giác tham gia công tác bầu cử.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Vận động 100% CBCCVC và người lao động tham gia đầy đủ, nghiêm túc cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo bầu đúng, bầu đủ số ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, bầu đại biểu là những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Thời gian thi đua: Từ 15/3/2016 đến hết 30/06/2016.
    
Để phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, đạt hiệu quả, yêu cầu các phòng, ban, trung tâm căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị, bám sát nhiệm vụ chính trị tuyên truyền, vận động tất cả công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua. Giao phòng HC – TC theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, trung tâm tổ chức triển khai, thực hiện nội dung phát động thi đua; tham mưu tổng kết, thực hiện công tác khen thưởng.
 
Thu Hoài
 print   send mail