Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(THAY GIẤY MỜI) Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT
 
Ngày 04/3/2016, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh ban hành Kế hoạch số 99/KH-BCĐ V/v Đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
  
I. LỊCH TRÌNH ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC
 
1. Đón Đoàn và tiếp cơm Đoàn tại Nhà khách Hương Phong
 
Thời gian:
 
Tập trung đón Đoàn: 16h00' ngày 08/3/2016.
 
Tiếp cơm Đoàn: 18h30' ngày 08/3/2016.
 
Thành phần:
 
Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng chuyên môn liên quan Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
2. Làm việc với Đoàn công tác tại Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh
 
Thời gian: 08h00'-11h00', ngày 09/3/2016.
 
Thành phần:
 
Thành viên Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh.
 
Đại diện BCĐPCGD các huyện, thành phố (Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban, 01 thư ký).
 
Nội dung:
 
Công bố Quyết định, dự kiến các đơn vị sẽ kiểm tra; thống nhất các nội dung chương trình làm việc.
 
Nghe báo cáo quá trình thực hiện PCGDMNTNT của BCĐPCGD tỉnh.
 
Kiểm tra Hồ sơ PCGDMNTNT của 04 đơn vị.
 
3. Kiểm tra thực tế tại cơ sở
 
Thời gian: Từ 13h30' ngày 09/3/2016 đến hết ngày 10/3/2016.
 
Thành phần, địa điểm: (Chi tiết có biểu kèm theo).
 
4. Làm việc với Đoàn công tác tại Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh
 
Thời gian: 08h00'-09h30', ngày 11/3/2016.
 
Thành phần:
  
Thành viên Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh.
 
Đại diện BCĐPCGD các huyện, thành phố (Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban, 01 thư ký).
 
Nội dung: Thống nhất kết quả kiểm tra ký biên bản.
  
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
 
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp, chuẩn bị báo cáo làm việc với Đoàn;
  
Đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ, làm việc cho các thành viên Đoàn trong thời gian công tác tại tỉnh.
 
2. Các cơ quan có cán bộ tham gia thành viên Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp tỉnh (Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh)
 
Cử cán bộ tham gia chương trình đón tiếp, làm việc và chuẩn bị các điều kiện làm việc với Đoàn theo Kế hoạch.
 
3. Uỷ ban nhân dân và BCĐPCGD các huyện, thành phố
 
Chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn kiểm tra buổi sáng ngày 09/3/2016.
 
Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn công tác của Bộ, tỉnh trong quá trình kiểm tra, làm việc tại các địa phương.
 
4. Nhà khách Hương Phong
 
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các điều kiện đón tiếp và bố trí ăn, nghỉ cho Đoàn.
 
5. Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh
 
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phòng họp và các điều kiện phục vụ buổi làm việc của Đoàn.
  
Kế hoạch thay cho Giấy mời.
 
Minh Tiến
 print   send mail