Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian, địa điểm theo CV 58 của VPTU
 
                                       Cập nhật: 11:10’ ngày 25/02/2016
Ngày 25/02/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 14/GM-UBND mời họp.
 
Nội dung:
  
Dự kỳ họp tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy .
         
Thành phần:
  
Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường.
 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
    
Thời gian, địa điểm: Theo Công văn số 58-CV/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy (Tải về)
 
 
Thu Hoài
 print   send mail