Mời họp
Thứ sáu 21/1/2022
Kế hoạch làm việc với Đoàn công tác kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các dự án trồng rừng
 
Ngày 18/2, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 203/UBND-TN  làm việc với Đoàn công tác kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các dự án trồng rừng thuộc Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Uỷ ban nhân dân huyện Sìn Hồ xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các dự án trồng rừng thuộc Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) trên địa bàn huyện mình quản lý theo nội dung Công văn số 1005/BNN-TCLN ngày 04 tháng 02 năm 2016, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 23/02/2016 để tổng hợp.
 
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; Uỷ ban nhân dân huyện Sìn Hồ hoàn thiện báo cáo theo nội dung Công văn số 1005/BNN-TCLN ngày 04 tháng 02 năm 2016; bố trí làm việc với Đoàn công tác theo lịch trình, báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.
 
Hùng Cường
 print   send mail