Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Chuẩn bị nội dung phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2016.
 
Ngày 28/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 143/UBND-TH về việc chuẩn bị nội dung phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2016.
 
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chủ trì, soạn thảo các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2016 như sau:
 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lai Châu.
 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng – an ninh quý I; nhiệm vụ công tác quý II năm 2016.
 
2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:
 
Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/4/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015.
 
Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020.
 
3. Sở Giáo dục và Đào tạo:
 
Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/7/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.
 
Các nội dung trên yêu cầu hoàn chỉnh, báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối trước khi trình ra phiên họp. Tài liệu cuộc họp yêu cầu gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/3/2016.
 
Minh Tiến
 print   send mail