Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016
 
 Ngày 21/1, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 32 /KH-VPUBN, Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.
    
     
Mục đích của Kế hoạch tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật cho CBCCVC và người lao động. Tăng cường sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong công tác PBGDPL. Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức trong việc chấp hành pháp luật, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
  
 Nội dung pháp luật tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, các Luật mới ban hành nhằm triển khai thi hành Hiến pháp; các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật thuộc các lĩnh vực liên quan mật thiết đến chuyên môn nghiệp vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tập trung tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.Các văn bản pháp luật liên quan đến chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, như: Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 và các tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền, kinh tế, thềm lục địa; các quy định pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia;...
  
Hình thức tuyên truyền thông qua Hội nghị, sinh hoạt chuyên đề của cơ quan, các phòng, ban, trung tâm, “Ngày pháp luật”; học tập pháp luật thông qua việc nghiên cứu tài liệu tại tủ sách pháp luật của cơ quan.
  
Tìm hiểu pháp luật, cập nhật các văn bản Luật mới, văn bản quy phạm pháp luật củaTrung ương, của tỉnh; các văn bản liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn, lĩnh vực hoạt động của cơ quan; giải đáp tình huống pháp luật… trên mạng Internet, Trang Thông tin điện tử của cơ quan Văn phòng, Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp…, qua các phương tiện thông tin đại chúng trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu.
Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình“Ngày pháp luật”.
  
Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, trung tâm triển khai Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai thực hiện, đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,  báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng (qua phòng Hành chính – Tổ chức) để tổng hợp báo cáo.
  
Giao phòng Hành chính - Tổ chức có trách nhiệm tham mưu, giúp việc lãnh đạo Văn phòng trong tổ chức, triển khai thực hiện; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban, trung tâm thực hiện. Định kỳ xây dựng báo cáo 6 tháng, một năm đánh giá việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan về Sở Tư pháp.
   
Báo cáo viên phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan: Đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng.
 
Thu Hoài
 print   send mail