Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động
 
Ngày 20/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 90 /UBND-TM, thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động.
   
Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đối với đề xuất xin ý kiến Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước để thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động tại Văn bản số 04/CTCĐ3-HĐQT ngày 07/01/2016 của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường 3 tỉnh Lai Châu (sao gửi kèm theo). Trình UBND tỉnh trước ngày 30/01/2016 để xem xét quyết định.
 
Thu Hoài
 print   send mail