Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp, thời gian 09h30’ (Thứ Bảy) - ngày 23/01/2016 (GM 10)
 
Cập nhật, 15:20’ ngày 18/01/2016
Ngày 18/01/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 10/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Xem xét, cho ý kiến vào phương án phân bổ vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo năm 2016 cho các địa phương.
         
Thành phần:
  
Thường trực UBND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động TBXH, Ban Dân tộc tỉnh;
    
Thời gian: ½ ngày, khai mạc hồi 09h30’ (thứ 7) – ngày 23/01/2016
 
Địa điểm:  Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B.
 
Giao nhiệm vụ cho các ngành:
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư lên phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG Giảm nghèo năm 2016.
 
Sở Tài chính lên phương án phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình MTQG Giảm nghèo năm 2016.
 
Sở Lao động TBXH, Ban Dân tộc tỉnh chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để lên phương án phân bổ vốn thuộc lĩnh vực.
 
Số lượng tài liệu họp mỗi loại 10 bộ, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/01/2016.
 
Minh Tiến
 print   send mail