Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Mời dự HN trực tuyến, thời gian 08h00’ (Thứ Sáu) - ngày 15/01/2016 (GM 07)
 
Cập nhật, 14:20’ ngày 12/01/2016
Ngày 12/01/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 07/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của ngành Xây dựng.
         
Thành phần:
  
Thường trực UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
 
Tập thể lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, Trung tâm thuộc Sở Xây dựng;
 
Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng;
    
Thời gian: bắt đầu từ 08h00’ (thứ 6) – ngày 15/01/2016.
 
Địa điểm:  Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh – tầng 2 – nhà B.
 
Giao Sở Xây dựng chuẩn bị tài liệu gửi các đại biểu; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail