Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Xây dựng báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp năm 2015
 
 Ngày 08/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 23/UBND-TN, xây dựng báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp năm 2015.
   
Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng xây dựng báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo nội dung Công văn số 07/BTNMT-TCMT ngày 04 tháng 01 năm 2016 (sao gửi kèm theo); hoàn thiện báo cáo gửi Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/01/2016 và báo cáo UBND) tỉnh theo Quy định.
 
Thu Hoài
 print   send mail