Chương trình công tác năm
Chủ nhật 17/1/2021
Chương trình công tác năm 2016
 

Ngày 28/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2016.

  

TT
Danh mục
Đơn vị thẩm định trình UBND tỉnh
Đơn vị đề xuất/ xây dựng
Đơn vị phối hợp
Thời gian
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
 
QUÝ I
 
 
 
 
 
1
UBND tỉnh họp giải quyết các công việc thường xuyên theo quy chế làm việc
 
 
 
Tháng 01
 
2
UBND tỉnh họp giải quyết các công việc thường xuyên theo quy chế làm việc
 
 
 
Tháng 02
 
3
Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lai Châu
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 3
Báo cáo BTV, BCH; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
4
Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/4/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015
Sở Lao động TB&XH
Sở Lao động TB&XH
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 3
Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh
5
Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020
Sở Lao động TB&XH
Sở Lao động TB&XH
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 3
Nghị quyết trình BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
6
Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/7/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 3
Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh
7
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ công tác quý II năm 2016
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 3
 
 
QUÝ II
 
 
 
 
 
8
Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 4
Trình HĐND tỉnh
9
Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 16/7/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2007-2015; Dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 4
Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh
10
Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung giai đoạn 2016-2020
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 4
Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
11
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 4
Chuyển từ 2015
12
Chương trình phát triển đô thị thành phố Lai Châu giai đoạn 2016-2020
Sở Xây dựng
UBND Thành phố
Các sở, ban, ngành tỉnh
Tháng 4
 
13
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lai Châu đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lai Châu
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố
Tháng 4
Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
14
Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp học ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2020
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 4
Chuyển từ 2015
15
Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016-2020
Sở Y tế
Sở Y tế
Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư
Tháng 4
Trình BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
16
Đề án về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020
Sở Y tế
Sở Y tế
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 5
 Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
17
Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 5
Nghị quyết trình BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
18
Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020
Sở Tài chính
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 5
Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
19
Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ
Tháng 5
Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
20
Quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2016
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 5
Trình HĐND tỉnh
21
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 5
Chuyển từ 2015
22
Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/10/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 5
Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh
23
Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 29/3/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2015
Sở Công thương
Sở Công thương
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 5
Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh
24
Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/8/2006 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác di dân TĐC thuỷ điện Huổi Quảng, Bản Chát
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện Than Uyên, Tân Uyên
Tháng 5
Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh
25
Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 20/4/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ
Tháng 5
Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh
26
Đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 5
Nghị quyết trình BCH Đảng bộ tỉnh
27
Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng học sinh bán trú trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
Sở Tài chính
Sở Giáo dục và Đào tạo
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 6
 Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
28
Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
Sở Tài chính
Sở Giáo dục và Đào tạo
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 6
 Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
29
Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017 và các năm tiếp theo
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố
Tháng 6
Báo cáo BTV, BCH; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
30
Phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi NSĐP năm 2017 và ổn định cho các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 6
Báo cáo BTV, BCH; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
31
Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2016
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố
Tháng 6
Trình HĐND tỉnh
32
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố
Tháng 6
Trình HĐND tỉnh
33
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2016
VP UBND tỉnh
VP UBND tỉnh
Các sở, ban, ngành
Tháng 6
Trình HĐND tỉnh
34
Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Các cơ quan nội chính
Tháng 6
Trình HĐND tỉnh
35
Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các sở, ban, ngành
Tháng 6
Trình HĐND tỉnh
36
Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các sở, ban, ngành
Tháng 6
Trình HĐND tỉnh
 
QUÝ III
 
 
 
 
 
37
Định hướng xây dựng dự toán thu - chi NSĐP năm 2017 (để bảo vệ tại Bộ Tài chính); Kế hoạch tài chính 5 năm
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố
Tháng 7
Báo cáo BTV Tỉnh uỷ
38
Định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư năm 2017 (để bảo vệ tại Bộ KH&ĐT)
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố
Tháng 7
Báo cáo BTV Tỉnh uỷ
39
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2035;
Sở Công thương
Sở Công thương
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố
Tháng 7
Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
40
Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu đến năm 2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố
Tháng 7
Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
41
Đề án ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện biên giới
Tháng 7
Nghị quyết trình BTV Tỉnh uỷ
42
Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 16/3/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2007-2015; Dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU.
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố
Tháng 8
Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh
43
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Lai Châu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030
Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực HĐTĐ)
UBND Thành phố
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ
Tháng 8
Báo cáo BTV Tỉnh uỷ
44
Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 8
 
45
Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 16/7/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã biên giới đến năm 2010 và các năm tiếp theo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 8
Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh
46
Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 07/5/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả và chất lượng đời sống văn hoá ở cơ sở trong giai đoạn tới
Sở Văn hoá TT&DL
Sở Văn hoá TT&DL
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 8
Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh
47
Đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện biên giới
Tháng 8
Nghị quyết trình BTV Tỉnh uỷ; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
48
Điều chỉnh, bổ sung mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp NSNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 9
Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
49
Đề án chia tách, thành lập bản thuộc một số xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
UBND các huyện, thành phố
Tháng 9
Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
50
Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020
Sở Văn hoá TT&DL
Sở Văn hoá TT&DL
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 9
Trình BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
51
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng; giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2016
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 9
Trình HĐND tỉnh
 
QUÝ IV
 
 
 
 
 
52
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành
Tháng 10
 
53
Quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2015
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 10
Trình HĐND tỉnh
54
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố
Tháng 10
Trình HĐND tỉnh
55
Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2016; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
TT BCĐ PCTN
Tháng 10
Trình HĐND tỉnh
56
Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2016
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Các cơ quan nội chính
Tháng 10
Trình HĐND tỉnh
57
Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2016; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố
Tháng 10
Trình HĐND tỉnh
58
Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 05/11/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh đến năm 2015
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 10
Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh
59
Danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh
60
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh
61
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2016; Kế hoạch vốn đầu tư năm 2017
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh
62
Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2016; Dự toán thu NSNN và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2017
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh
63
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016; Nhiệm vụ, giải pháp năm 2017
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh
64
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2016; những giải pháp chỉ đạo điều hành và chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017
VP UBND tỉnh
VP UBND tỉnh
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng