Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG về xây dựng NTM
 
Ngày 05/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 03 /UBND-NLN báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG về xây dựng NTM.
   
 Theo đó, yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung Công văn số 25/BCĐTW-VPĐP ngày 21/12/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM (gửi kèm) và tình hình triển khai thực tế trên địa bàn, tổng hợp, báo cáo tình hình nợ đọng XDCB đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới được NSNN hỗ trợ (NSTW, TPCP, NSĐP) từ khi triển khai đến ngày 31/12/2015; báo cáo gửi về Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trước ngày 25/01/2016.
  
 Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì phối hợp cùng Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương (theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Công văn Công văn số 25/BCĐTW-VPĐP ngày 21/12/2015) trước ngày 03/02/2016.
 
Thu Hoài
 print   send mail