Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Kết luận của đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 19/12/2015
 
 Ngày 23/12, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 83 /TB-UBND, Kết luận của đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 19/12/2015 về việc triển khai dự án trồng cây dược liệu, cây ăn quả, rau sạch có giá trị kinh tế cao tại xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ.
  
Ngày 19/12/2015, đồng chí Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc về việc triển khai dự án trồng cây dược liệu, cây ăn quả, rau sạch có giá trị kinh tế cao tại xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ; tham dự cuộc khảo sát có đại diện lãnh đạo cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện Sìn Hồ.
  
Sau khi đi khảo sát thực địa khu vực dự kiến triển khai dự án trồng cây dược liệu, cây ăn quả, rau sạch có giá trị kinh tế cao tại xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự buổi họp, đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
   
- Về chủ trương Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý cho Công ty TNHH MTV Dung Nhung được khảo sát, lập dự án trồng cây dược liệu, cây ăn quả, rau sạch có giá trị kinh tế cao tại xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ.
   
- Công ty TNHH MTV Dung Nhung khẩn trương lập dự án đầu tư nộp Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.
   
Thời gian hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/4/2016, sau thời hạn trên Công ty TNHH MTV Dung Nhung không hoàn thiện hồ sơ dự án coi như không có nhu cầu đầu tư vào dự án trên.
   
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND huyện Sìn Hồ có trách nhiệm thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án; hướng dẫn, tạo điều kiện cho Công ty TNHH MTV Dung Nhung hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
  
- Sau khi Dự án trồng cây dược liệu, cây ăn quả, rau sạch có giá trị kinh tế cao tại xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ được phê duyệt:
   
+ Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện định giá tài sản trên đất (nếu có), tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh đấu giá, bán tài sản trên đất cho nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
   
+ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
 
Thu Hoài
 print   send mail