Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Triển khai thực hiện các nội dung về kiểm điểm, bình xét thi đua và tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm
 
 

Ngày 08/12, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 412 /VPUBND-HC, triển khai thực hiện các nội dung về kiểm điểm, bình xét thi đua và tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2015.
 
 Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các phòng, trung tâm trực thuộc, các cán bộ, công chức, viên chức làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện quy trình đánh giá, phân loại sau:
 
I- CHUẨN BỊ CÁC NỘI DUNG ĐỂ KIỂM ĐIỂM
 
1- Viết báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo Văn phòng, các phòng, ban, trung tâm theo các nội dung tại Tiết 2.1, Điểm 2, Mục I, Phần B, Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 11/11/2014 của Tỉnh ủy.
 
Thời gian hoàn thành trước ngày 08/12/2014.
 
2- Cá nhân cán bộ, công chức, viên chức tự đánh giá, phân loại theo mẫu gửi kèm Công văn số 382/VPUBND-HC ngày 20 tháng 11 năm 2015.
 
3- Cấp ủy đảng nơi trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm công tác có ý kiến bằng văn bản đối với trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm được phân loại, đánh giá.
 
II- NƠI KIỂM ĐIỂM
 
1- Tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo cơ quan và đánh giá, đề nghị phân loại các đồng chí Thường trực UBND tỉnh không phải là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
 
Thành phần tham gia dự hội nghị kiểm điểm và đánh giá, phân loại: Các đồng chí Thường trực UBND tỉnh không phải là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng.
 
Thời gian hoàn thành trước ngày 16/12/2015.
 
2- Kiểm điểm tập thể lãnh đạo phòng, ban, trung tâm; đánh giá, phân loại cá nhân lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động của phòng, ban, trung tâm.
 
a) Nội dung kiểm điểm:
 
- Kiểm điểm tập thể lãnh đạo phòng, ban, trung tâm.
 
- Đánh giá, phân loại cá nhân công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý.
 
- Đánh giá, phân loại cá nhân công chức, viên chức, người lao động.
 
b) Thành phần tham gia dự hội nghị:
 
Các đồng chí lãnh đạo phòng, ban, trung tâm và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.
 
Lưu ý:
   
- Việc đánh giá, đề nghị phân loại công chức, viên chức thực hiện theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ gửi kèm.
 
- Đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trình tự nhận xét, đánh giá thực hiện theo Điểm c, Mục 1, Phần III Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU ngày 24/12/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 
- Sau đánh giá, phân loại, các phòng, ban, trung tâm tiến hành bình xét thi đua, khen thưởng cho cá nhân công chức, viên chức, người lao động và tập thể phòng, ban, trung tâm (thực hiện theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu gửi kèm).
 
Thời gian hoàn thành trước ngày 19/12/2015.
 
III- HỒ SƠ SAU KIỂM ĐIỂM
 
1- Hồ sơ sau kiểm điểm
 
- Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm.
 
- Phiếu đánh giá, phân loại của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 
- Nhận xét, đánh giá và dự kiến phân loại của lãnh đạo trực tiếp cho công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban, trung tâm (theo mẫu gửi kèm). Riêng file điện tử gửi vào hòm thư: nnamlc@gmail.com.
  
- Biên bản họp kiểm điểm tập thể; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của phòng, ban, trung tâm.
 
2- Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng
 
- Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân của các phòng, ban, trung tâm.
 
- Danh sách đề nghị công nhận danh hiệu lao động tiên tiến (tập thể và cá nhân).
 
- Danh sách đề nghị công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp.
 
- Danh sách đề nghị khen thưởng các cấp (tập thể và cá nhân).
 
Hồ sơ kiểm điểm, xét khen thưởng gửi về phòng Hành chính – Tổ chức trước ngày 21/12/2015.
 
IV- TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, CÁC CUỘC HỌP ĐỂ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG.
 
1- Hội nghị lãnh đạo cơ quan
 
- Thành phần tham gia dự họp: Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, Trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc.
 
- Nội dung:
 
+ Tiến hành xem xét kết quả đánh giá, phân loại của các phòng, ban, trung tâm đối với tập thể và cá nhân công chức, viên chức, người lao động.
 
+ Quyết định đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban, trung tâm.
 
2- Họp hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ quan
 
- Thành phần tham gia dự họp: Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ quan.
 
- Nội dung:Họp, xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2015 cho các tập thể và cá nhân theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và văn bản hướng dẫn.
 
Ghi chú: Sau khi có kết quả họp xét thi đua, khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng; yêu cầu các phòng, ban, trung tâm và các cá nhân hoàn thiện báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu, khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên về phòng Hành chính – Tổ chứctổng hợp (có mẫu Báo cáo thành tích gửi kèm).
 
Thời gian hoàn thành trước ngày 23/12/2015.
 
V- TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CƠ QUAN
 
1- Nội dung tổng kết
 
- Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015, phương hướng trọng tâm năm 2016.
 
- Công tác thi đua khen thưởng.
 
2- Thời gian: ½  ngày, dự kiến 31/12/2015.
 
Thu Hoài
 print   send mail