Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016, thời gian 08h00’ (Thứ Bảy) - ngày 12/12/2015
 
Cập nhật, 14h30’ ngày 04/12/2015
Ngày 04/12/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 114/GM-UBND mời dự Họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016;
 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Dự thảo Báo cáo các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu KT-XH; kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn Nhà nước năm 2016;
    
2. Sở Tài chính: Báo cáo các giải pháp thực hiện quản lý thu, chi ngân sách năm 2016, đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra;
  
3. Sở Nông nghiệp và PTNT: Báo cáo giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và chương trình xây dựng Nông thôn mới;
   
4. Sở Lao động TBXH: Sở Lao động TBXH: Báo cáo giải pháp thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn và công tác giải quyết việc làm cho người lao động;
   
5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, duy trì và giữ vững các kết quả phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh;
  
6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo giải pháp tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh;
  
7. Sở Y tế: Báo cáo các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác phòng, chống HIV/AIDS;
  
Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị ý kiến tham luận tại Hội nghị.
 
Tài liệu Hội nghị yêu cầu gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10/12/2015 để tổng hợp, số lượng 220 bản/loại.
         
Thành phần:
  
Đại diện Thường trực Tỉnh ủy.
 
Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Mỗi đơn vị 03 đại biểu: Lãnh đạo; Chánh Văn phòng (hoặc Trưởng Phòng Tài vụ hoặc Phòng Kế hoạch – Tài vụ hoặc Phòng Hành chính – Tổ chức); Kế toán. (Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính mời Trưởng, Phó các phòng chuyên môn).
 
Các huyện, thành phố: 08 đại biểu gồm: Bí thư; Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND; Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng phụ trách kế hoạch của Phòng Tài chính – Kế hoạch; Trưởng các phòng: Kinh tế (Nông nghiệp), Lao động – TBXH; Giám đốc các Ban QLDA huyện, thành phố (Đề nghị UBND huyện, thành phố thông báo cho các thành phần được mời dự họp).
 
Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương trên địa bàn.
 
Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh: Lãnh đạo, các đồng chí chuyên viên.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, Trưởng, Phó các phòng, trung tâm, chuyên viên các khối.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Lai Châu, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc thường trú tại Lai Châu, Báo Nhân dân thường trú tại Lai Châu.
  
Thời gian: ½ ngày, Khai mạc hồi 08h00’ (thứ 7) – Ngày 12/12/2015.
 
Địa điểm: Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail