Tin tức sự kiện
Thứ tư 19/1/2022
Trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.
 
Ngày 26/11/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn (HỎA TỐC) số 1792/UBND-TH v/v trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.
 
Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý tổ chức xem xét giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri theo nội dung Công văn số 326/HĐND-VP (gửi kèm theo Công văn này).
 
Kết quả giải quyết, văn bản trả lời yêu cầu báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 30/11/2015 để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh. Gửi file vào địa chỉ Email: pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn
 
Minh Tiến
 print   send mail