Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ năm 27/1/2022
Kết luận của Phó Chủ tịch Nguyễn Chương tại cuộc họp ngày 20/11/2015
 
Ngày 24/11/2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 74/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình triển khai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại khu Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu.
  
Ngày 20/11/2015, đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thuế tỉnh; Lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu; Chủ đầu tư: Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Tiến Mạnh. Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại khu Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu; ý kiến tham gia của các thành viên, đồng chí Nguyễn Chương có ý kiến kết luận như sau:
 
Dự án đầu tư xây dựng tại khu Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu được triển khai thực hiện từ năm 2011. Dù gặp khó khăn về kinh tế, đình trệ trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng Nhà đầu tư đã có nhiều cố gắng, tích cực thực hiện triển khai dự án theo kế hoạch và Giấy chứng nhận đầu tư đã được phê duyệt; với trách nhiệm quản lý nhà nước, tỉnh cũng đã quan tâm, tích cực tìm biện pháp tháo gỡ như tìm kiếm nguồn vốn vay ưu đãi, gia hạn thời gian nộp thuế cho Nhà đầu tư ... Tuy vậy đến nay, dự án vẫn còn những tồn tại như:
 
- Về thời gian thực hiện dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp với tiến độ triển khai thực hiện dự án quá chậm so với quy định.
 
- Trong quá trình thực hiện Chủ đầu tư chưa thật sự nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo với cơ quan nhà nước; chưa tích cực báo cáo những khó khăn, vướng mắc để được tháo gỡ cũng như chưa chấp hành đầy đủ chế độ tài chính với Nhà nước theo quy định.
 
- Các cơ quan quản lý nhà nước: Các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ chưa bám sát và chủ động trong việc hướng dẫn Nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, chưa làm dứt điểm các công việc có liên quan cũng như trong quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao.
 
Để hoàn thiện dự án sớm đưa vào khai thác, sử dụng và đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu:
 
- Nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án như: Trung tâm thương mại, nhà ở liền kề, ... Đồng thời, phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định.
 
- Các cơ quan quản lý nhà nước: Có trách nhiệm hướng dẫn và đôn đốc Nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định của pháp luật.
 
- Hạng mục hạ tầng kinh tế: Tổng mức đầu tư dự án là 17,8 tỷ đồng theo hình thức BT giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện báo cáo Kho bạc Nhà nước tỉnh để kiểm soát chi và hạch toán ghi thu (tiền sử dụng đất Nhà đầu tư phải nộp) và ghi chi đầu tư cho dự án đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu Nhà đầu tư quyết toán, cơ quan tài chính thẩm định và phê duyệt quyết toán. Sau khi quyết toán được phê duyệt Nhà đầu tư có trách nhiệm gửi thông báo công khai dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đến một số cơ quan quản lý nhà nước có chức năng liên quan.
   
- Về Trung tâm thương mại và Chợ thực phẩm tươi sống: Yêu cầu Nhà đầu tư phải đăng ký với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa vào khai thác sử dụng. Thời hạn đăng ký trước ngày 30/11/2015.
 
Minh Tiến
 print   send mail