Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ bảy 22/1/2022
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung và đẩy nhanh tiến độ dự án
 

Đường nùng Nàng - Nậm Tăm
  
Ngày 09/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo 71 /TB-UBND, Kết luận của đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung và đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường Nùng Nàng – Nậm Tăm huyện Tam Đường và huyện Sìn Hồ.
 
Ngày 06 tháng 11 năm 2015, đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Quản lý dự án bồi thường, di dân, tái định cư tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân thành phố Lai Châu, Uỷ ban nhân dân huyện Tam Đường; sau khi kiểm tra thực địa tuyến đường, nghe đơn vị tư vấn, chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện dự án, các nội dung đề nghị bổ sung; ý kiến tham gia của các thành viên, đồng chí Lê Trọng Quảng có ý kiến kết luận như sau:
 
1. Chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 
2. Đồng ý cho phép chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung dự án để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định như sau:
 
- Bổ sung đoạn nối tiếp đến đường Đại lộ Lê Lợi, thành phố Lai Châu, quy mô dự kiến:
 
+ Đoạn 1: Chiều dài khoảng 270m; quy mô, kết cấu tương đương đường Đại lộ Lê Lợi (mặt cắt ngang đường 60m). Có tính đến phương án san gạt mặt bằng để bố trí tái định cư theo quy định cho các hộ gia đình phải thu hồi đất.
 
+ Đoạn 2: Chiều dài khoảng 510m; quy mô, kết cấu như dự án đã được phê duyêt.
 
- Bổ sung nâng cấp, rải mặt đoạn nối tiếp từ cuối tuyến đến cầu Nậm Tăm (đoạn qua trung tâm xã Nậm Tăm): Rải nhựa toàn bộ mặt đường (đến mép rãnh thoát nước mặt đường).
 
- Bổ sung đường xuống bến đò xã Nậm Tăm: Quy mô mặt cắt ngang như dự án đã phê duyệt, riêng mặt đường BTXM (có sân đỗ xe kết hợp chỗ quay đầu).
 
3. Tổ chức thực hiện:
 
Để đẩy nhanh tiến độ các thủ tục phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án, đảm bảo hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các đơn vị liên quan, chủ đầu tư thực hiện các nội dung sau:
 
3.1. Công tác đo đạc, quy chủ, thống kê bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư:
 
-Ban Quản lý dự án bồi thường, di dân, tái định cư tỉnh có trách nhiệm phối hợp và cung cấp hồ sơ đầy đủ, kịp thời cho Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh) trước 20/11/2015 để định giá đất cụ thể cho dự án; ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng dự án theo quy định.
 
- UBND thành phố Lai Châu, UBND huyện Tam Đường: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp diện tích đất thực hiện dự án thuộc địa bàn mình quản lý; đăng ký vào danh mục các dự án phải thu hồi đất; danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác; kế hoạch sử dụng đất của địa phương gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/11/2015 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.
 
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:
 
+ Phối hợp với UBND thành phố Lai Châu và UBND huyện Tam Đường xây dựng Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; gửi UBND thành phố Lai Châu và UBND huyện Tam Đường phê duyệt đối với phần diện tích của địa phương quản lý theo quy định (xong trước ngày 15/11/2015);
 
+ Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Lai Châu và UBND huyện Tam Đường tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án; tổng hợp bổ sung phần diện tích thực hiện dự án vào danh mục các dự án phải thu hồi đất, danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác; kế hoạch sử dụng đất thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường;
 
+ Tham mưu cho UBND tỉnh thông báo thu hồi đất cho dự án trước ngày 20/11/2015.
 
+ Tổ chức định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cho dự án; gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Lai Châu thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước 31/11/2015.
 
- Giao Sở Tài chính:Tham mưu cho Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Lai Châu thẩm định giá đất bồi thường cho dự án để Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh trước 31/11/2015.
 
3.2. Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung toàn bộ dự án (bao gồm cả các nội dung điều chỉnh, bổ sung đã có biên bản nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt) trình thẩm định, điều chỉnh bổ sung trong tháng 11 năm 2015.
 
Thu Hoài
 print   send mail