Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Tổng kết các Chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 

Ảnh minh hoạ
  
Ngày 11/11/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1707 /UBND-VX, giao nhiệm vụ tổng kết các Chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
  
Theo đó, giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2011 – 2015 gồm:
 
- Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện chính sách định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số sống du canh du cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg (2008 – 2015); Dự án sắp xếp ổ định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả huyện Mường Tè (2011 – 2015).
 
+ Địa điểm tổ chức: Tại huyện Mường Tè.
 
+ Thời gian tổ chức: Dự kiến đầu tháng 12/2015.
 
- Hội nghị tổng kết Chính sách cho vay vốn theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 755/QĐ-TTg; Chính sách một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015 theo Quyết định số 2472/QĐ-TTg.
 
+ Địa điểm tổ chức: Tại tỉnh Lai Châu.
 
+ Thời gian tổ chức: Dự kiến đầu tháng 01/2016.
 
- Quy mô Hội nghị cấp tỉnh, thành phần tham dự bao gồm: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh có liên quan; đại diện lãnh đạo UBND, các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; đại diện lãnh đạo một số xã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện các chính sách; đại diện người dân và doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong thực hiện các chính sách.
 
 Giao các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp cùng Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để tổ chức thành công các Hội nghị tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2011 – 2015.
 
Thu Hoài
 print   send mail