Tin tức sự kiện
Thứ sáu 21/1/2022
Dự thảo Quy chế theo dõi, đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 5/11, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 354 /VPUBND, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
  
Công văn nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
  
Văn phòng UBND tỉnh được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu. Để đảm bảo trình tự quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến bằng văn bản vào dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu”.
 
(Có dự thảo Quyết định Quy chế  kèm theo, bản điện tử dự thảo được đăng tải tại mục “tài liệu hội nghị” trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh “vpubnd.laichau.gov.vn”).
  
Văn bản tham gia ý kiến của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15 /11/2015, bản điện tử gửi theo địa chỉ laichau@chinhphu.vn. Đến hết thời hạn trên các đơn vị không có ý kiến tham gia Văn phòng coi như đã thống nhất với các nội dung trong dự thảo.
 

Ảnh minh hoạ
 
Thu Hoài
 print   send mail