Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ năm 25/2/2021
Tham gia ý kiến vào Dự thảo QĐ Quy chế theo dõi, đôn đốc ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh
 
Văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 
Huy Dương
 print   send mail