Tin tức sự kiện
Thứ tư 19/1/2022
Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10
 
Trong 02 ngày 27, 28-10, UBND tỉnh tổ chức họp Phiên thường kỳ tháng 10 để nghe và cho ý kiến vào 12 nội dung quan trọng liên quan đến các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, cáo báo, kế hoạch, quy hoạch. Đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư  Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An phát biểu khai mạc phiên họp
  
Trong ngày họp đầu tiên các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào: Tờ trình và dự thảo NQ quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020; Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020 tầm nhìn 2030; Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2016;Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015.
 
 Theo Tờ trình và dự thảo NQ quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 nêu rõ: nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 dựa trên 4 nguồn vốn là cân đối ngân sách địa phương; đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất; đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết và chương trình mục tiêu quốc gia. Việc phân bổ vốn đầu tư theo 5 nhóm tiêu chí đó là tiêu chí dân số, tiêu chí trình độ phát triển, tiêu chí diện tích tự nhiên, tiêu chí đơn vị hành chính và tiêu chí bổ sung gồm 1 tiêu chí về thành phố, trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội tỉnh.
 
Thảo luận về vấn đề này các đại biểu đề nghị sắp xếp lại theo thứ tự ưu tiên; Bổ sung căn cứ pháp lý khi xây dựng nguyên tắc xây dựng các tiêu chí và định mức phân bổ vốn.
  
 Kết luận Tờ trình và dự thảo NQ quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 đồng chí Đỗ Ngọc An –Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị khi xây dựng Tờ trình và dự thảo NQ các cơ quan chuyên môn cần bán sát vào luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước, Quyết định số 40/2015 , QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, ngành, huyện, địa phương; Việc bố trí vốn phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: Trả hết nợ, bố trí vốn giành cho các công trình đã hoàn thành , ưu tiên chương trình chuyển tiếp không để dàn trải, bố trí các dự án đặc thù hoàn thành và vùng đặc biệt khó khăn để rút ngăn các khoảng cách; việc phân bổ cho lĩnh vực khoa học, giáo dục không được thấp hơn mức giao. Đồng thời, phải giành 10% cho dự phòng. Đồng chí Chủ tịch yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu; tổng hợp, bổ sung thêm một số nội dung chỉnh sửa lại các số liệu về dân số, diện tích trong thời gian sớm nhất để trình Ban cán sự tỉnh xem xét.
  
Về Đề án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020 tầm nhìn 2030 mục đích của Quy hoạch là nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn nhằm cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phát triển đô thị bền vững. Xây dựng hệ thống quản lý CTR hiện đại, CTR được phân loại tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến và phù hợp, hạn chế tối đa lượng chất thải phải chôn lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất và hạn chế ô nhiễm. CTR nguy hại được quản lý, xử lý triệt để theo các phương thức phù hợp.
  
Phấn đấu đến năm 2020 có 80% các đô thị có công trình tái chế chất thải thực hiện phân loại từ hộ gia đình. 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. 80% CTR xây dựng phát sinh tại đô thị được thu gom xử lý, trong đó 50% được thu hồi để sử dụng hoặc tái chế. 50% bùn bể phốt của các đô thị từ loại II trở lên và 30% của các đô thị còn lại được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.... Đến năm 2030 phấn đấu có 100% các đô thị có công trình tái chế CTR, thực hiện phân loại tại hộ gia đình. 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 90% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ. 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại và nguy hại phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường và 90% lượng chất thải rắn phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn và 100% tại các làng nghề được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. Đối tượng quy hoạch là: chất thải rắn sinh hoạt đô thị; chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư nông thôn; chất thải rắn công nghiệp; chất thải rắn y tế và chất thải rắn xây dựng, bùn cặn. Tổng nguồn vốn để thực hiện Quy hoạch khoảng 600,6 tỷ đồng.
 
Cho ý kiến vào Đề án đại biểu cho rằng: Đây là đề án có ý nghĩa quan trọng và hết sức cấp thiết trong giai đoạn hiện nay góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn nhằm cải thiện chất lượng môi trường đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phát triển đô thị bền vững, tiết kiệm tài nguyên đất và hạn chế ô nhiễm. Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 về việc thu gom và tái chế chất thải là 80% là quá lớn, cần điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp như mục tiêu phấn đấu, cơ chế chính sách thu gom, việc xử lý chất thải lỏng trong lĩnh vực y tế, xây dựng các nhà máy...
 
 Kết luận vấn đề này đồng chí Đỗ Ngọc An –Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với Đơn vị tư vấn  rà soát và lấy ý kiến của các huyện, tính toán đến bận pháp sử lý công nghệ xử lý, nguồn vốn, hiệu quả sao cho thiết thực, hoàn chỉnh Đề án trong trung tuần tháng 11.
  
Theo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp năm 2015 thì tổng số biên chế Bộ nội vụ giao cho tỉnh năm 2015 là 2.081 biên chế. Việc giao biên chế, số lượng người làm việc đảm bảo theo đúng phân cấp, đúng thẩm quyền và quy trình theo quy định. Việc tổ chức tuyển dụng viên chức đảm bảo khách quan, đúng quy trình, các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức viên chức hiện có; đa số cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ...Một số đại biểu cho rằng, cần nhanh chóng triển khai thi viên chức, sắp xếp các trường hợp cử tuyển, bố trí sắp xếp lại đội ngũ lao động, biên chế tại một số cơ quan sát nhập các phòng và trung tâm vào một...
  
 Kết luận Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị rà soát, đánh giá vị trí việc làm cán bộ viên chức nhất là ở các trung tâm cai nghiện, cấp phát metadon để sắp xếp lại việc làm cho phù hợp. Về việc thi tuyển dụng đúng vị trí việc làm công khai minh bạch khách quan nhưng ưu tiên nguười dân tộc thiểu số, học sinh sinh viên cử tuyển. Có các chế tài nghiêm đối với các cán bộ đã được tỉnh cử đi đào tạo nhưng lại chuyển công tác.
  
Cũng trong ngày làm việc hôm nay, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh năm 2016; tờ trình và dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 105/2014 của HĐND tỉnh quy định chức danh số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 19/2011 của HĐND tỉnh về chương trình duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tỉnh giai đoạn 2011-2015.
 

Các đồng chí thành viên UBND tỉnh tham gia ý kiến vào các đề án trình bày tại phiên họp
  
Ngày mai, phiên họp tiếp tục thảo luận góp ý kiến vào các nội dung còn lại.
 
Thu Hoài
 print   send mail