Mời họp
Thứ sáu 21/1/2022
Mời họp UBND tỉnh tháng 10, khai mạc 07h30’ (thứ Ba) - ngày 27/10/2015 (GM 98/GM-UBND)
 
Cập nhật, 16:45’ ngày 21/10/2015
Ngày 20/10/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 98/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2015  với các nội dung:
 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tờ trình và dự thảo NQ quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020.
 
2. Sở Xây dựng: Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020 tầm nhìn 2030.
 
3. Sở Nội vụ:
 
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2016.
 
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015.
 
Tờ trình và dự thảo NQ sửa đổi, bổ sung NQ số 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện các NQ của HĐND tỉnh: Số 19/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011 về Chương trình duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015; Số 31/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 về thông qua Đề án tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Lai Châu đến năm 2015.
 
5. Sở Nông nghiệp và PTNT: Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện các NQ của HĐND tỉnh: Số 95/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 về thông qua Đề án phát triển lâm nghiệp tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007-2015; Số 145/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 về chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015.
 
6. Thanh tra tỉnh:
 
Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
 
Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
 
7. Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2015.
 
Đề nghị các đại biểu tải tài liệu tại địa chỉ http://vpubnd.laichau.gov.vn mục Tài liệu hội nghị để nghiên cứu, tham gia.
          
Thành phần:
  
- Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên UBND tỉnh.
 
- Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
Dại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy.
 
Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa TT&DL, Thông tin và Truyền thông, Lao động TB&XH, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. (Trường hợp đặc biệt, cấp trưởng đi vắng cấp phó đi thay, phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh).
 
Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên, TT. Tin học và Công báo.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh.
  
Thời gian:  02 ngày, khai mạc hồi 07h30’ (thứ Ba) – ngày 27/10/2015.
  
Địa điểm:  Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail