Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HỎA TỐC) Kế hoạch thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
 
Để đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí tại các xã dự kiến đạt chuẩn năm 2015 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành kế hoạch (HỎA TỐC) số 1588/KH-UBND thẩm định tại các xã cụ thể như sau:
 
I. THÀNH PHẦN
 
1. Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh theo Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh (trường hợp vì lý do đột xuất thành viên có tên trong danh sách Hội đồng không thể tham gia được, thì phải báo cáo lại với Chủ tịch Hội đồng; đồng thời đơn vị đó phải bố trí lãnh đạo khác tham gia và chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công trong Hội đồng).
 
2. Phóng viên dự, đưa tin: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Trang thông tin điện tử VP UBND tỉnh.
 
II. LỘ TRÌNH, NỘI DUNG VÀ THÀNH PHẦN LÀM VIỆC
 
1. Ngày 20/10/2015 
 
- Sáng: 07h00’ Đoàn xuất phát từ thành phố Lai Châu (tập trung tại cổng nhà A, nhà khách Hương Phong) đi huyện Than Uyên thẩm định các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 của huyện (xã Mường Than và Nà Cang).
 
Thành phần: Hội đồng thẩm định tỉnh; huyện Than Uyên (Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo các xã có liên quan). Giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì kiểm tra thực địa.
 
- Chiều: 14h00’ Hội đồng họp xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại trụ sở huyện.
 
Thành phần: Hội đồng thẩm định tỉnh; huyện Than Uyên (Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo các xã có liên quan).
 
- Tối: Đoàn nghỉ tại Tân Uyên.
 
2. Ngày 21/10/2015
 
- Sáng: 07h30’ Đoàn thẩm định các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 của huyện Tân Uyên (xã Nậm Cần, Phúc Khoa).
 
Thành phần: Hội đồng thẩm định tỉnh; huyện Tân Uyên (Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo các xã có liên quan).
 
- Chiều: 14h 00’ Hội đồng họp xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại trụ sở huyện.
 
Thành phần: Hội đồng thẩm định tỉnh; huyện Tân Uyên (Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo các xã có liên quan).
 
- Tối: Đoàn về thành phố Lai Châu.
 
3. Ngày 22/10/2015
 
- Sáng: 07h00’ Đoàn xuất phát từ thành phố Lai Châu (tập trung tại cổng nhà A, nhà khách Hương Phong) đi huyện Tam Đường thẩm định các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 của huyện (xã Bản Giang, Bản Hon và Bản Bo).
 
Thành phần: Hội đồng thẩm định tỉnh; huyện Tam Đường (Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo các xã có liên quan).
 
- Chiều: 14h00’ Hội đồng họp xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại trụ sở huyện.
 
Thành phần: Hội đồng thẩm định tỉnh; huyện Tam Đường (Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo các xã có liên quan).
 
- Tối: Đoàn về thành phố Lai Châu.
 
4. Ngày 23/10/2015
 
- Sáng: 07h30’ Đoàn xuất phát từ thành phố Lai Châu (tập trung tại cổng nhà A, nhà khách Hương Phong) đi huyện Mường Tè.
 
- Chiều 14h00’: Kiểm tra và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mơi tại xã Mường Tè.
 
Thành phần: Hội đồng thẩm định tỉnh; huyện Tam Đường (Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo xã).
 
- Tối: Đoàn nghỉ tại huyện Mường Tè
 
5. Ngày 24/10/2015
 
- Sáng: 07h30’ Đoàn xuất phát từ huyện Mường Tè đi huyện Nậm Nhùn thẩm định các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 của huyện (xã Lê Lợi, Pú Đao).
 
- Chiều: 14h00’ Hội đồng họp xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại trụ sở huyện.
 
Thành phần: Hội đồng thẩm định tỉnh; huyện Nậm Nhùn (Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo các xã có liên quan).
 
- Tối: Đoàn nghỉ tại thị xã Mường Lay
 
6. Ngày 25/10/2015
 
- Sáng: 08h00’ Kiểm tra và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ.
 
Thành phần: Hội đồng thẩm định tỉnh; huyện Sìn Hồ (Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo xã).
 
- Chiều: Đoàn về thành phố Lai Châu.
  
7. Ngày 26/10/2015
 
- Sáng: 07h00’ Đoàn xuất phát từ thành phố Lai Châu (tập trung tại cổng nhà A, nhà khách Hương Phong) đi huyện Phong Thổ kiểm tra và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Khổng Lào và Mường So.
 
Thành phần: Hội đồng thẩm định tỉnh; huyện Phong Thổ (Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo các xã có liên quan).
 
- Chiều: 14h00’ Hội đồng họp xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại trụ sở huyện.
 
Thành phần: Hội đồng thẩm định tỉnh; huyện Phong Thổ (Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo các xã có liên quan).
 
- Tối: Đoàn về thành phố Lai Châu.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh chủ động phương tiện và các tài liệu chuyên môn đảm bảo cho việc thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Kế hoạch trên.
 
2. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Đôn đốc, hướng dẫn các huyện chỉ đạo các xã chuẩn bị hồ sơ; chuẩn bị, cung cấp các tài liệu (biên bản, phiếu...) phục vụ cho công tác thẩm định của Hội đồng theo quy định.
 
3. Ban Chỉ đạo các huyện: Chỉ đạo các xã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, hội trường phục vụ cho công tác thẩm định của Hội đồng theo kế hoạch; mời các thành phần liên quan tham gia làm việc.
 
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
Minh Tiến
 print   send mail