Tin tức sự kiện
Thứ năm 27/1/2022
Giao ban báo chí tỉnh Lai Châu Quý III, nhiệm vụ trọng tâm IV/2015
 
Tập trung tuyên truyền ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 13 hướng tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ 12 của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của báo chí tỉnh nhà trong tháng 10 được định hướng tại hội nghị giao ban báo chí tỉnh Lai Châu Quý III, nhiệm vụ trọng tâm IV/2015.
   
 Đồng chí Đặng Thanh Sơn –Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Nguyễn Văn Sáu- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì vào sáng nay(5/10).
  

Quảng cảnh Hội nghị giao ban
   
Trong quý III năm 2015, các cơ quan báo chí và cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử, các bản tin, ấn phẩm đã thực hiện tương đối nghiêm túc các quy định của pháp luật về báo chí và những quy định của pháp luật có liên quan. Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, qua đó giúp các đơn vị, địa phương căn cứ triển khai thực hiện. Nội dung thông tin tuyên truyền phản ánh kết quả nồi bật của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo tính thời sự, thông tin toàn diện, tương đối kịp thời, trung thực và đúng định hướng.
 
Kết luận Hội nghị đồng chí Đặng Thanh Sơn –Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí, các ấn phẩm trong quý IV cần tuyên truyền đậm nét những kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đồng thời chỉ rõ những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện trong quý III; triển khai nhiệm vụ quý IV/2015. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, nghị quyết Đại hội cấp trên cơ sở và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thi 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy manh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; phát hiện, nêu gương kịp thời những điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đang tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ; các hoạt động phát triển kinh tế, nhất là hiệu quả từ các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước, của tỉnh; những mô hình kinh tế mới; gương điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh; công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trong mùa đông; phòng, chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi; công tác phòng, chống cháy rừng mùa hanh khô; nêu bật sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc kịp thời của các ngành chức năng.
 
Thu Hoài
 print   send mail