Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Triển khai Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015.
 
Ngày  02/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1516/UBND-NLN, triển khai Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015.
  
Theo đó,giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan căn cứ Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ (gửi kèm) nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh một số nội dung sau:
   
+ Ban hành cụ thể hoá một số nội dung Nghị định trên theo thẩm quyền;
  
+ Ban hành định mức về giống, phân bón, nhân công cụ thể cho từng loại cây trồng trên địa bàn;
  
+ Hướng dẫn lập thiết kế - dự toán khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung;
  
+ Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016-2020 chi tiết đến cấp huyện; chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết cấp xã.
 

Rừng tái sinh tại huyện Tam Đường

    

Các nội dung trên yêu cầu trình UBND tỉnh trước ngày 30/10/2015.
 
Các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh & Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.
 
Thu Hoài
 print   send mail