Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Xây dựng chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2016
 
Thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Ngày 30/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1499/UBND-TH yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình công tác năm 2016 của ngành, địa phương và đề xuất các chương trình, đề án trình UBND tỉnh năm 2016.
Với các nội dung: 
 
1. Đăng ký những chương trình, quy hoạch, báo cáo, đề án, nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh (gọi chung là đề án) để UBND tỉnh thảo luận tập thể theo thẩm quyền trong năm 2016.
 
Chương trình đăng ký cần xác định rõ: Tên, nội dung trích yếu của đề án; căn cứ pháp lý, sự cần thiết phải ban hành; quy mô, phạm vi của đề án; đơn vị đề xuất, đơn vị phối hợp, đơn vị thẩm định trình UBND tỉnh; thời gian báo cáo UBND tỉnh; thẩm quyền phê duyệt đề án.
 
2. Đối với những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh cần phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh quyết định; UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị phải đăng ký bằng văn bản (gửi về UBND tỉnh tổng hợp), xin ý kiến của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để thảo luận cho ý kiến, trước khi báo cáo đăng ký với Thường trực Tỉnh ủy về chương trình công tác của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016.
  
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên và gửi văn bản về UBND tỉnh trước ngày 05/11/2015. Văn phòng UBND tỉnh (các đồng chí chuyên viên tổng hợp, theo dõi ngành, lĩnh vực) có trách nhiệm chủ động phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị rà soát, thống nhất; đôn đốc, tổng hợp các nội dung yêu cầu nêu trên để báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối xem xét trước khi trình UBND tỉnh thảo luận tập thể, thông qua.
 
Minh Tiến
 print   send mail