Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 25 tháng 9 năm 2015
 
Ngày 28/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 56 /TB-UBND, kết luận của Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Sơn La và thuỷ điện Lai Châu.
    
Ngày 25 tháng 9 năm 2015, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Sơn La và thuỷ điện Lai Châu.
  
Sau khi nghe chủ đầu tư các dự án thành phần báo cáo tình hình thực hiện, những tồn tại vướng mắc, kiến nghị; ý kiến của các sở, ngành tham gia: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
  
I. Đối với dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Sơn La:
1. Dự án đã hoàn thành công tác di chuyển từ năm 2009, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất được quan tâm, đời sống người dân tái định cư đã ổn định, đảm bảo cuộc sống khi đến nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, được các Bộ, ngành Trung ương đánh giá cao.
  
Kết quả thực hiện cụ thể như sau:
 
- Công tác bồi thường, hỗ trợ TĐC: Tổng nhu cầu: 902.510 triệu đồng; đã bố trí vốn: 901.989 triệu đồng.
  
- Tình hình thực hiện các dự án thành phần: Tổng số dự án thành phần theo quy hoạch tổng thể: 421 dự án; số dự án không thực hiện: 17 dự án; số dự án đã hoàn thành: 398 dự án.
  
- Công tác quyết toán:
  
+ Quyết toán các phương án bồi thường, hỗ trợ: Đã quyết toán: 578 phương án, giá trị quyết toán: 888.147 triệu đồng.
 
+ Quyết toán các dự án thành phần: Đã quyết toán: 379 dự án, giá trị đã quyết toán: 1.406 tỷ đồng, đạt 58,4% so với tổng vốn xây dựng cơ bản.
 
- Về công tác bố trí vốn, giải ngân thanh toán vốn:
 
+ Tổng mức đầu tư theo quy hoạch điều chỉnh: 3.429.142 triệu đồng.
+ Tổng vốn đã thanh toán đến ngày 31/8/2015: 3.010.760 triệu đồng, đạt 87,8% tổng mức đầu tư.
  
2. Đạt được kết quả đó là sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp chính quyền, các ban QLDA, các sở, ban ngành, các đơn vị trực tiếp tham gia công tác di dân TĐC thuỷ điện Sơn La. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc như:
  
- Còn chủ đầu tư là Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh chưa hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ (khu TĐC thị xã Lai Châu, khu TĐC Lê Lợi).
 
- Còn 06 dự án chưa hoàn thành (05 dự án giao thông: Đường Nậm Đoong - Pú Đao, Đường Bản Pậu - Lao Lử Đề, Đường Nậm Cha - Ngài Trồ, Đường Noong Hẻo - Nậm Coóng - Nậm Cuổi, Đường Nùng Nàng - Nậm Tăm và 01 dự án Thuỷ lợi Ngài Trồ), trong đó dự án Đường Bản Pậu – Lao Lử Đề còn vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB chưa được giải quyết.
  
- Công tác quyết toán:
 
+ Còn 04 phương án chưa quyết toán với giá trị chưa quyết toán: 34,833 triệu đồng (trong đó: 03 phương án do Ban TĐC tỉnh làm chủ đầu tư; 01 phương án do UBND huyện Sìn Hồ làm chủ đầu tư).
  
+ Còn 25 dự án thành phần đã hoàn thành chưa quyết toán, với giá trị: 1.001 tỷ đồng (trong đó: Sìn Hồ 07 dự án; Ban TĐC tỉnh 10 dự án; Mường Tè 06 dự án; Tam Đường 01 dự án; Sở Công thương 01 dự án).
 
- Còn 10 dự án quy hoạch chi tiết khu, điểm TĐC chưa quyết toán, với giá trị là: 2.300 triệu đồng. Nguyên nhân là do không hoàn thiện được hồ sơ, thủ tục quyết toán theo quy định.
  
- Công tác giải ngân: Số vốn đã bố trí theo kế hoạch hàng năm chưa thanh toán: 84.958 triệu đồng. Trong đó: Số vốn hết hạn giải ngân: 40.225 triệu đồng; số vốn còn hạn giải ngân: 44.733 triệu đồng.
  
3. Nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2015:
  
Để hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2015 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải – Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La – Lai Châu tại Thông báo số 303/TB-VPCP ngày 04/9/2015 của Văn phòng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:
 
3.1. Đối với các chủ đầu tư:
  
- Rà soát, giải quyết dứt điểm nhu cầu còn lại của công tác bồi thường hỗ trợ trong tháng 10 năm 2015. Sau thời điểm trên, người đứng đầu các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu thực hiện không đầy đủ hoặc bỏ sót nhu cầu bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
  
- Tập trung tháo gỡ các vướng mắc: Giải phóng mặt bằng, xử lý phát sinh, điều chỉnh, xử lý kỹ thuật… đẩy nhanh tiến độ thi công 06 dự án còn lại, hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước 30/11/2015. Kiên quyết xử lý trách nhiệm nhà thầu chậm tiến độ.
 
- Đẩy nhanh quyết toán các phương án bồi thường, hỗ trợ, các dự án hoàn thành, đảm bảo hoàn thành quyết toán trước 31/12/2015. Các dự án còn vướng mắc, báo cáo Sở Tài chính, UBND tỉnh để xem xét, tháo gỡ.
  
3.2. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
Chủ trì, tổng hợp, rà soát lại số vốn đã giao kế hoạch hàng năm còn hạn giải ngân nhưng chưa giải ngân, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh để giải ngân trong tháng 10 năm 2015; đối với số vốn đã hết hạn giải ngân tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cho phép tiếp tục giải ngân.
  
3.3. Đối với Sở Tài chính: Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quyết toán các phương án bồi thường, hỗ trợ; các dự án thành phần theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế; đặc biệt là các dự án quy hoạch chi tiết.
 
II. Đối với dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu:
 
Đã hoàn thành công tác di dân ra khỏi vùng ngập lòng hồ thuỷ điện Lai Châu đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo cho việc tích nước hồ thuỷ điện Lai Châu. Hiện nay, Tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất tại các khu, điểm tái định cư để sớm ổn định cuộc sống của Nhân dân. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:
 
1. Về phương án tái định cư:
 
Tổng số hộ, khẩu tái định cư: 1.993 hộ/8.396 khẩu, bao gồm:
 
- Tái định cư tập trung: 1.817hộ/7.741khẩu; bố trí tại 08 khu, 17 điểm TĐC;
 
- Tái định cư xen ghép: 6 hộ/40 khẩu;
 
- Tái định cư tự nguyện: 170 hộ/615 khẩu.
 
2. Công tác bồi thường, hỗ trợ TĐC:
 
2.1. Bồi thường: Tổng nhu cầu 756,910 tỷ đồng; đã giải ngân được 373,352 tỷ đồng, đạt 50% nhu cầu; nhu cầu còn lại 383,558 tỷ đồng.
 
2.2. Hỗ trợ tái định cư:
 
Tổng nhu cầu hỗ trợ 356,724 tỷ đồng; đã giải ngân được 232,877 tỷ đồng, đạt 65% nhu cầu; nhu cầu còn lại 123,847 tỷ đồng chưa giải ngân (khu TĐC Nậm Khao 28,38 tỷ đồng; khu TĐC Thị trấn Mường Tè 28,78 tỷ đồng; khu TĐC Can Hồ 14,23 tỷ đồng; khu TĐC Mường Mô 23,68 tỷ đồng; khu TĐC Thị trấn Nậm Nhùn 5,2 tỷ đồng...).
 
3. Dự án thành phần:
 
Tổng số dự án thành phần theo Quyết định số 92/QĐ-UBND: 183 dự án. Trong đó: Số dự án đã hoàn thành: 98 dự án; số dự án đang thi công: 49 dự án; số dự án chưa triển khai: 36 dự án.
 
4. Về công tác thanh toán:
 
Tổng mức đầu tư theo quy hoạch được duyệt: 2.331,1 tỷ đồng; tổng mức đã thanh toán (đến 15/9/2015): 1.463,8 tỷ đồng, đạt 63%.
 
5. Nhiệm vụ trong thời gian tới:
 
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, các sở, ban ngành thực hiện một số nội dung sau:
 
5.1. Đối với các chủ đầu tư:
 
- Rà soát, khẩn trương phê duyệt và giải quyết dứt điểm các nhu cầu còn lại của công tác bồi thường trước ngày 31/12/2015; giải quyết dứt điểm nhu cầu còn lại của công tác hỗ trợ trước ngày 30/6/2016.
 
- Riêng công tác bồi thường đất sản xuất trên cos ngập của các hộ TĐC tự nguyện, các hộ TĐC tập trung tại thị trấn Nậm Nhùn: Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh phối hợp với UBND huyện Nậm Nhùn rà soát, chỉ bồi thường cho những hộ thực tế đã TĐC ra khỏi địa bàn xã, thu hồi lại đất giao cho UBND xã quản lý, sử dụng theo quy hoạch.
 
- Về các dự án thành phần:
 
+ Tổ chức nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng theo quy định các công trình hoàn thành.
 
+ Đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thi công, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc để hoàn thành trước ngày 31/12/2015.
 
- Tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán các phương án bồi thường, hỗ trợ; các dự án thành phần để hoàn thành quyết toán toàn dự án trong quý I/2017.
 
5.2. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư:
  
- Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, trong khi chờ thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và báo cáo Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh. Hoàn thành trước ngày 30/9/2015.
 
 - Chủ trì rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể để hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 10/10/2015.
 
Thu Hoài
 print   send mail