Văn phòng UBND tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Làm tốt công tác phối hợp giữa ba Văn phòng
 
Thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ trong tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, hoạt động của các cơ quan Văn phòng đã đảm bảo được tính thống nhất, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh.
                  
Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc cung cấp thông tin, xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc của từng lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo tỉnh theo đúng thời gian quy định.
 

Quang cảnh lễ ký kết Quy chế
 
Hàng năm, trước khi xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động riêng ở từng cơ quan thì các bên đều dựa vào chương trình công tác của một cơ quan để làm nền tảng. Từ đó, công tác xây dựng chương trình, kế hoạch được điều hòa nhịp nhàng, không chồng chéo giữa các hoạt động lớn của các cơ quan lãnh đạo của tỉnh. Trên cơ sở chương trình công tác đã được ban hành, các văn phòng chủ động tham mưu xây dựng, phục vụ tổ chức hiệu quả các nội dung theo kế hoạch và chương trình công tác đã đề ra. Sự phối hợp tốt trong các hoạt động giữa ba văn phòng đã đảm bảo được sự thống nhất chặt chẽ, khoa học theo quy chế. Điển hình như việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp, kỳ họp, các đợt tiếp xúc cử tri đều được thống nhất….
 
Đối với các sự kiện lớn của tỉnh, ba văn phòng đã có sự thống nhất cao trong công tác chuẩn bị về nội dung, thời gian, địa điểm và thông báo bằng văn bản, giấy mời cụ thể. Cùng với đó, các phòng, ban của 3 cơ quan cũng tham gia thực hiện tốt chương trình công tác đề ra, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh tham mưu chuẩn bị và phục vụ Thường trực UBND tỉnh tổ chức thành công các Phiên họp, kỳ họp, ban hành đầy đủ, kịp thời các Văn bản chỉ đạo, Quyết định, Nghị quyết. Đơn vị còn phối hợp với ngành chức năng ban hành nhiều chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động lớn, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, đề án phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp… Chuẩn bị tốt các đề án, dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp HĐND tỉnh xem xét quyết định. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh cũng phối hợp tốt công tác tham mưu phục vụ các hội nghị, tổ chức đón, tiếp, phục vụ các đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước lên thăm, làm việc với tỉnh; các ngày lễ, kỷ niệm lớn của tỉnh đảm bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
     
Các Văn phòng thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận của các cuộc họp, hội nghị, phối hợp tốt trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân. Qua đó, các văn phòng đã tham mưu tốt cho lãnh đạo cơ quan xử lý kịp thời, có chất lượng và hiệu quả trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.
 
Ngoài ra, các văn phòng cũng chủ động điều hòa, phối hợp các mối quan hệ trong công tác của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Theo đó, cả ba văn phòng luôn báo cáo kịp thời, thường xuyên, đảm bảo chính xác nhằm phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp trên.
 
Điển hình như việc báo cáo, tổng hợp nội dung họp giao ban 3 thường trực nhằm đánh giá rõ về tình hình triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo các văn phòng, phòng chuyên môn chú trọng việc trao đổi thông tin cần thiết như các chủ trương, chính sách mới, chương trình công tác, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch để tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.
  
Ba đơn vị còn phối hợp chặt chẽ công tác thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng như duy trì và đảm bảo thông tin nội bộ, các tài liệu mật của Đảng và Nhà nước. Nhằm đạt hiệu quả cao, ba văn phòng còn ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác tham mưu, đảm bảo độ an toàn, chính xác qua việc trao đổi thông tin mạng internet, mạng Lan, thư điện tử công vụ.
 
Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh-Quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết: “Nhờ việc thực hiện Quy chế phối hợp chặt chẽ giữa 3 Văn phòng trong thời gian qua nên góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo hướng khoa học, chủ động, thiết thực và hiệu quả. Trong thời gian ba văn phòng sẽ tiếp tục chủ động tăng cường sự phối hợp hơn nữa để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, nhất là chú trọng nâng cao trình độ của cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao cũng như thực hiện tốt các nội dung trong quy chế phối hợp giữa ba văn phòng”.
 
Thu Hoài
 print   send mail