Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 83/GM-UBND, Khai mạc 07h30’ (thứ Hai) - Ngày 07/9/2015
 
Cập nhật, 16:30’ ngày 03/9/2015
 
Ngày 03/9/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 83/GM-UBND mời dự họp UBND tỉnh tháng 9.
 
Nội dung:
 
Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2015 để thảo luận các nội dung:
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng; giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2015.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015; Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016.  
 
(Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh báo cáo, gửi UBND tỉnh trước 15h ngày 04/9/2015)
 
Sở Tài chính: Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2014.
 
Sở Nội vụ: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc chia tách, thành lập bản thuộc một số xã trên địa bàn tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh 9 tháng năm 2015.
 
(Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu họp tại http://vpubnd.laichau.gov.vn  mục "Tài liệu hội nghị" để nghiên cứu, tham gia)
         
Thành phần:
  
- Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên UBND tỉnh.
 
- Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
 
Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá TT&DL, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động TB&XH, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban QL Khu KTCK Ma Lù Thàng, Ban QLDA di dân TĐC tỉnh, Ban QLXD các công trình của tỉnh. (Trường hợp đặc biệt cấp trưởng đi vắng cấp phó dự họp thay, phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh).
 
Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên, TT. Tin học và Công báo.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh.
 
(Đề nghị các đồng chí xác nhận thành phần tham dự về Văn phòng UBND tỉnh qua số ĐT: 02313.876.359 hoặc Email: pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn trước 10h ngày 06/9/2015).
 
Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 07h30’ (thứ Hai) – ngày 07/9/2015.
  
Địa điểm:  Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail