Tin tức sự kiện
Thứ hai 24/1/2022
Đánh giá công tác đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) 7 tháng đầu năm 2015
 
Hội nghị UBND tỉnh tổ chức sáng nay 15/8). Các đồng chí Đỗ Ngọc An-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Văn Thành–Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tống Thanh Hải –Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Quang cảnh hội nghị
   
Kế hoạch vốn năm 2014 kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2015 là gần 850 triệu đồng. Giải ngân từ ngày 10/02/2015 đến ngày 31/7/2015 là 497 tỷ đồng, bằng 58,1% kế hoạch kéo dài, số còn dự là gần 360 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch các nguồn vốn được phép thanh toán đến ngày 31/3/2015 là 155 tỷ đồng, giải ngân hơn 154 tỷ  đồng, bằng 99,8% kế hoạch; được phép thanh toán đến ngày 30/6/2015 là gần 174 tỷ đồng, giải ngân được gần 150 tỷ đồng, bằng 84,3% kế hoạch và các nguồn vốn được phép thanh toán đến hết năm 2015 là 522 tỷ đồng, giải ngân được 193 tỷ đồng, bằng 36,9% kế hoạch và vốn còn lại chưa giải ngân hơn 329 tỷ  đồng.
 
Tổng huy động vốn đấu tư phát triển đến tháng 7 năm 2015 là gần 2.642.tỷ đồng. Trong đó kế hoạch giao đầu năm là gần 2.439 tỷ đồng, giao bổ sung 206 tỷ đồng; khối lượng thực hiện 7 tháng đầu năm 1.313.721 triệu đồng; các nguồn vốn bổ sung gần 47 tỷ đồng.
  
Tính đến thời điểm 31/7/2015 là gần 1.362 tỷ đồng, bằng 51,6% kế hoạch giao, tăng 10,2 % so với cùng kỳ năm 2014; giải ngân khối lượng hoàn thành đạt gần 1.250 tỷ đồng, bằng 91,2% tổng số vốn giải ngân. Một số chủ đầu tư đã tích cực chỉ đạo các hà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng.
  
Tuy nhiên, công tác đầu tư XDCB còn gặp một số hạn chế cần khắc phục như: Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản triển khai chậm; Giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập; Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, triển khai thủ tục các công trình khởi công mới còn chậm; việc huy động vốn còn gặp nhiều khó khăn; Công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp còn nhiều bất cấp;....
   
6 tháng cuối năm, một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện: Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư và giải ngân kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015; Xây dựng xong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2016; Thực hiện tốt công tác đo đạc, quy chủ, tính toán lập phương án đền bù, hỗ trợ đúng chế độ chính sách; Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; Làm tốt công tác thẩm ra thiết kế bản vẽ thi công, đảm bảo đúng thời gian, chất lượng công trình; Nâng cao nhận thức trách nhiệm, đổi mới tư duy về về quỷ lý và xây dựng kế hoạch đầu tư công, tư việc lập, quyết định chủ đầu tư chương trình, dự án công; Kiện toàn lại các Ban quản lý dự án các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo quy định của Luật Xây dựng trong quản lý, thực hiện dự án đảm bảo các dự án đầu tư công trung hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 31/10/2015; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các chủ đầu tư trong việc thực hiện đầu tư theo Luật đầu tư công, Luật Đấu thầu và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; xủa lý nghiêm các đơn vị vi phạm; Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư của các dự án đầu tư công;...
 

 Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An phát biểu chỉ đạo hội nghị
    
Phát biểu kết luận đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 5 tháng cuối năm, các ngành, các cấp tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB kịp thời, đảm bảo không để mất vốn. Đồng thời, phải căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch vốn đã được thông báo và khả năng huy động vốn khác của chủ đầu tư để triển khai thực hiện khối lượng phù hợp với vốn, đảm bảo không gây nợ đọng XDCB. Đối với các dự án đã hoàn thành, cần đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn trước 31/10/2015. Thu hồi, hoàn tạm ứng vốn đầu tư phát sinh năm 2014, 2015 đối với các trường hợp: đã tạm ứng ngân sách nhà nước nhưng sử dụng không đúng mục đích hoặc tạm ứng quá 6 tháng không tổ chức thi công, hết thời gian hợp đồng nhưng không có hồ sơ khối lượng nghiệm thu, chi trả vượt phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo phương án đã duyệt. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản, quy định về đầu tư xây dựng cho nhà thầu, đơn vị thi công. Chú trọng việc tuyển dụng, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giúp việc trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng. Phối hợp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tích cực hơn trong việc hỗ trợ các ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Chủ động trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến đầu tư XDCB theo thẩm quyền, chức năng. 
 
Thu Hoài
 print   send mail