Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Điều tra XHH xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HC NN
 
Ngày 13/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1183/UBND-NC, Về việc điều tra XHH xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015.
 
Theo đó, đối tượng điều tra là người dân và đại diện tổ chức đã sử dụng các dịch vụ: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng nhà ở, chứng thực, cấp giấy đăng ký kết hôn, cấp giấy khai sinh.
 

Ảnh minh họa
   
Đơn vị lựa chọn điều tra là các huyện Than Uyên, Nậm Nhùn và thành phố Lai Châu (tại mỗi đơn vị cấp huyện lựa chọn 03 đơn vị cấp xã để điều tra).
 
Thời gian điều tra theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ.
  
Yêu cầu UBND các huyện, thành phố phối hợp với UB Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn về mục đích và tầm quan trọng của việc điều tra Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015.
   
Chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong quá trình điều tra, đồng thời cử 01 công chức làm điều tra viên tham gia điều tra xã hội học.
  
 Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Công thương (đối với thành phố Lai Châu là Phòng Quản lý đô thị) lập danh sách người dân, đại diện tổ chức của 03 xã được điều tra đã sử dụng các dịch vụ: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng nhà ở.
  
 UBND các xã được lựa chọn điều tra lập danh sách người dân đã sử dụng dịch vụ: Chứng thực, cấp giấy đăng ký kết hôn, cấp giấy khai sinh. Chịu trách nhiệm thông báo triệu tập dân, chuẩn bị địa điểm điều tra (hội trường hoặc nhà văn hóa xã), cung cấp các thông tin liên quan đến điều tra khi nhận được lịch điều tra của Sở Nội vụ.
  
Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện Nậm Nhùn, Than Uyên, thành phố Lai Châu, lập danh sách những người dân (thuộc 03 xã được điều tra) đã sử dụng dịch vụ cấp giấy Chứng minh Nhân dân để cung cấp thông tin vào phiếu điều tra.
 
Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp danh sách và chủ trì tổ chức điều tra xã hội học xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015 theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ.
 
Triệu tập điều tra viên tham gia Hội nghị tập huấn theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ.
 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố được lựa chọn điều tra chủ trì, phối hợp với UBND các huyện tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia điều tra xã hội học để đánh giá sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2015 theo Kế hoạch.
 
Thống nhất, chỉ đạo mỗi đơn vị trực thuộc ở cấp huyện, cấp xã được điều tra lựa chọn 01 điều tra viên (đối với cấp huyện); 01 cộng tác viên (đối với cấp xã) là người của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc hoặc Hội Cựu chiến binh để phối hợp với Sở Nội vụ tiến hành tổ chức điều tra. Tổng hợp danh sách điều tra viên, công tác viên gửi về Bộ Nội vụ (qua Viện Khoa học tổ chức Nhà nước) và Sở Nội vụ (qua phòng Cải cách hành chính). Phối hợp với các đơn vị có liên quan giám sát điều tra xã hội học tại địa phương.
 
Các cơ quan, đơn vị, địa phương lập danh sách, số lượng người dân dự kiến được điều tra, số lượng dự phòng và danh sách Điều tra viên theo biểu mẫu, bảng số lượng đính kèm gửi về Sở Nội vụ (phòng Cải cách hành chính) qua đường bưu điện và địa chỉ mail: caicachhanhchinhsnvlc@gmail.com trước ngày 20/8/2015.
 
Việc lập danh sách người dân phải đảm bảo các yêu cầu sau:
  
Đã sử dụng dịch vụ thuộc 06 lĩnh vực được điều tra trong năm 2014 đến 15/7/2015. 
 
Người được dự kiến điều tra phải đang sinh sống trên địa bàn các xã được điều tra; có địa chỉ, số điện thoại liên hệ rõ ràng.
 
Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ với Sở Nội vụ (thông qua phòng Cải cách hành chính, số điện thoại 0231.3790.844) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
 
 
Thu Hoài
 print   send mail