Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HỎA TỐC) Giấy mời họp số 76/GM-UBND, Khai mạc 07h30’ (thứ 7) - Ngày 15/8/2015
 
Cập nhật, 15:10’ ngày 12/8/2015
Ngày12/8/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HỎA TỐC)  số 76/GM-UBND mời dự họp.
   
Nội dung:
    
Đánh giá công tác đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2015.
 
I. Thành phần:
 
1. Chủ trì Hội nghị:
 
- Đồng chí Đỗ Ngọc An - Chủ tịch UBND tỉnh;
  
- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  
2. Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
 
- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;
 
- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
 
- Các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh & Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Thông tin - Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ban QL xây dựng các công trình của tỉnh, Ban QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh, Ban QL khu KTCK Ma Lù Thàng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh;
 
(Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính mời: Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn; các sở, ngành khác mời: Đại diện Lãnh đạo, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Trưởng ban QLDA (nếu có), Kế toán theo dõi vốn đầu tư).
 
- Đại diện Lãnh đạo, cán bộ làm công tác XDCB: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
 
- Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng: Nhà nước, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đầu tư và Phát triển, Công thương, Phát triển;
 
- Các huyện, thành phố: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phụ trách XDCB, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,  Giám đốc (Trưởng) Ban QLDA;
 
- Lãnh đạo Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh; 05 doanh nghiệp thành viên. (Giao Hội doanh nghiệp trẻ mời);
 
- Giám đốc một số doanh nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố. (Giao UBND các huyện, thành phố mời: Thành phố mời 05 doanh nghiệp, mỗi huyện mời 03 doanh nghiệp);
 
- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên các khối;
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh.
 
II. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc 07h30' ngày 15/8/2015 (thứ 7).
 
III. Địa điểm: Phòng họp A3- Tầng 3- Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
 
Huy Dương
 print   send mail