Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 23/5/2022
Đôn đốc thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2015
 
Ngày 05/8/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1144 /UBND-TH, đôn đốc thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh   năm 2015.
  
Theo đó, yêu cầu UBND huyện Than Uyên, Sìn Hồ khẩn trương hoàn chỉnh Đề án Quy hoạch đã được Ban Thường vụ cho chủ trương, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 15/8/2015.
  
 UBND các huyện: Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường tập trung chỉ đạo đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiếp thu ý kiến tham gia của các sở, ngành; Hoàn chỉnh Đề án Quy hoạch trình Hội đồng thẩm định trong tháng 8/2015.
  
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện triển khai thực hiện.
 
Thu Hoài
 print   send mail