Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Chuẩn bị nội dung phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2015
 
 Ngày 01/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 957 /UBND-TH, chuẩn bị nội dung phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2015.
  
Theo đó, yêu cầu Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chuẩn bị Đề án đào tạo năng khiếu thể dục thể thao và vận động viên thể thao thành tích cao.
  
Ban Dân tộc:
  
Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020;
 
Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện dự án sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả huyện Mường Tè giai đoạn 2011-2015;
  
Báo cáo Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 – 2010.
 
- Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
 
Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015.
 
Các nội dung trên yêu cầu hoàn chỉnh, báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối trước khi trình ra phiên họp. Tài liệu cuộc họp yêu cầu gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/7/2015.
 
Thu Hoài
 print   send mail