Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
 
Ngày 29/6, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 169/BC-UBND, công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.
  
Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả tích cực: Kinh tế có bước tăng trưởng, sản xuất lương thực được mùa, giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách trên địa bàn, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác di dân TĐC thủy điện Lai Châu được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được duy trì, các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi động, việc tuyên truyền được thực hiện kịp thời, đúng định hướng. Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, thực hiện; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh giữ vững, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; Nhân dân các dân tộc tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
  
Bên cạnh đó công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh còn có mặt hạn chế nhất định như: Diện tích gieo trồng một số cây nông nghiệp chậm thời vụ, sản lượng chè búp tươi, sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản giảm so với cùng kỳ năm trước, dịch bệnh trên đàn gia súc vật nuôi vẫn xảy ra. Hoạt động doanh nghiệp hiệu quả chưa cao, số doanh nghiệp, HTX tạm ngừng hoạt động vẫn còn cao. Công tác xây dựng cơ bản còn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Xây dựng, Luật Dầu tư công, tiến độ thực hiện xây dựng cơ bản còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị, nông thôn còn thấp, vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường còn; Cở sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học còn khăn.
  
 Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2015 đồng chí Đỗ Ngọc An – Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “ Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015, xác định rõ nguyên nhân những hạn chế, yếu kém đối với những mục tiêu đạt thấp để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015; phấn đấu lập thành tích cao nhất Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung và đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.
 
Tăng cường lãnh đạo đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân; chú trọng chỉ đạo kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; tập trung giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo; giải quyết triệt để bức xúc trong Nhân dân, không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người xảy ra.
 
Chỉ đạo các cấp, các ngành cần tập trung cao độ việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Chỉ đạo các chủ đầu tư cần tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện, giải quyết tốt công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nghiệm thu, thanh toán các dự án; đồng thời đẩy nhanh tiến độ công tác quyết toán các dự án hoàn thành.
 
Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án thủy điện: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng; tổ chức hoàn thành di chuyển số hộ dân còn lại của thủy điện Huội Quảng. Tiếp tục chỉ đạo rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân TĐC thủy điện Lai Châu và hoàn chỉnh Đề án hỗ trợ đời sống và sản xuất sau tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
 
Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch; chỉ đạo tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý những vi phạm trong công tác quản lý đất đai. Tiếp tục tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn theo quy định. Quan tâm nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.
 
Chỉ đạo toàn diện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông, phát thanh truyền hình. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận xã hội tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong tình hình mới. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, các chính sách với người có công, đối tượng xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo; kịp thời cứu đói giáp hạt, cứu trợ Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
 
Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quốc phòng và an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an ninh biên giới. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vận động quần chúng Nhân dân giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch. Tăng cường quản lý chặt chẽ địa bàn, tiếp tục triển khai các biện pháp trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Tổ chức tốt công tác diễn tập phòng thủ cấp huyện theo kế hoạch. Tiếp tục tổ chức huấn luyện, giáo dục quốc phòng – an ninh cho các đối tượng. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo công tác an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2015. Chỉ đạo quản lý có hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn.
 
Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai thực hiện hiệu quả đề án cải cách chế độ công vụ, công chức. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh; Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực hoạt động.
 
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác sắp xếp, ổn định dân cư; triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách dân tộc. Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, vị trí vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc và công tác dân tộc, tôn giáo; theo hướng gần dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân, có trách nhiệm với dân, chống tiêu cực tham nhũng, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2015.
  
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV; tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tin tưởng và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.
 
Duy trì, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc và các quy tắc xử lý công việc của tập thể UBND và Thường trực UBND tỉnh.Tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa trong việc xây dựng các nội dung trình tập thể UBND tỉnh xem xét theo chương trình công tác năm và các đề án, Nghị quyết, Chương trình trình Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở và sự phối hợp giữa UBND các cấp với Thường trực HĐND, các tổ chức Đoàn thể quần chúng và các cơ quan tư pháp.
 
Chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 sau khi có ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành Trung ương.
 
 
Thu Hoài
 print   send mail