Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(THAY GIẤY MỜI) KH đón tiếp làm việc với Đoàn công tác của UBQG phòng, chống AIDS
 
Ngày 11/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (HOẢ TỐC) số 827/KH-UBND v/v đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.
  
Đoàn do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng đoàn.
 
Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm từ ngày 15-16/6/2015, cụ thể như sau:
  
I. KẾ HOẠCH ĐÓN TIẾP
 
1. Ngày 15/6/2015
 
* 17h30': Đón Đoàn công tác tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế.
 
* 19h00': Tiếp cơm Đoàn công tác tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần:
 
Thường trực UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
  
Đại diện Lãnh đạo: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động TB&XH; Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh theo dõi lĩnh vực.
 
2. Ngày 16/6/2015.
 
Buổi sáng:
 
* 06h30': Mời Đoàn dùng bữa sáng tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần:
 
Thường trực UBND tỉnh.
 
Như thành phần tiếp cơm Đoàn công tác tối ngày 15/6/2015.
 
* 07h00'-09h00': Đoàn thăm Cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại xã Mường So, huyện Phong Thổ.
 
Thành phần:
 
Đại diện Thường trực UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
 
Đại diện Lãnh đạo: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động TB&XH; Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh theo dõi lĩnh vực.
 
Phóng viên Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
 
* 09h00'-09h40': Đoàn thăm cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm 05-06 tỉnh.
 
Thành phần:
 
Đại diện Thường trực UBND tỉnh.
 
Như thành phần đi thăm Cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại xã Mường So, huyện Phong Thổ.
 
* 09h40'-11h15': Đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.
 
Thành phần:
 
Đại diện Thường trực UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh: Công an tỉnh, Y tế, Lao động TB&XH, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
Phóng viên Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.
 
- Nội dung làm việc:
 
+ Tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về Tăng cường phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma tuý trong tình hình mới.
 
+ Chương trình mở rộng điều trị Methadone theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014.
 
+ Kế hoạch thực hiện đổi mới công tác cai nghiện theo Quyết định số 2187/QĐ-TTg ngày 05/12/2014.
 
+ Đề án đảm bảo tài chính hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và một số nhiệm vụ khác.
 
- Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh, Tầng 3 - Nhà B - Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
 
* 11h30': Mời Đoàn dùng cơm trưa tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần: Như thành phần dự làm việc với Đoàn công tác tại UBND tỉnh.
 
Buổi chiều: Tiễn Đoàn công tác về Hà Nội
 
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh.
 
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Văn phòng UBND tỉnh.
 
Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị các nội dung báo cáo làm việc với Đoàn công tác.
 
Chuẩn bị phòng họp để Đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ đạo tỉnh sáng ngày 16/6/2015.
 
2. Công an tỉnh: Chuẩn bị các nội dung báo cáo sau để làm việc với Đoàn công tác:
 
Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về Tăng cường phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma tuý trong tình hình mới.
 
Tổng hợp chung tình hình, tiến độ thực hiện của Ban Chỉ đạo tỉnh về Chương trình công tác của Uỷ ban Quốc gia Phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm.
 
Chuẩn bị nội dung báo cáo chi tiết tình hình phòng, chống ma tuý của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
Sao gửi báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm 6 tháng đầu năm của tỉnh cho các đại biểu dự làm việc với Đoàn công tác.
 
3. Sở Y tế: Chuẩn bị các nội dung báo cáo sau để làm việc với Đoàn công tác:
 
Báo cáo Chương trình mở rộng điều trị Methadone theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014.
 
Báo cáo tình hình thực hiện Đề án đảm bảo tài chính hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình công tác của Uỷ ban Quốc gia Phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm theo lĩnh vực ngành phụ trách gửi Công an tỉnh tổng hợp.
 
Chuẩn bị báo cáo chi tiết tình hình phòng, chống HIV/AIDS của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
Chỉ đạo chuẩn bị báo cáo và các điều kiện cần thiết khác khi Đoàn đến thăm và làm việc tại Cơ sở cấp phát thuốc xã Mường So, huyện Phong Thổ.
 
Đảm bảo điều kiện ăn, nghỉ trong thời gian Đoàn công tác tại Lai Châu.
 
4. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Chuẩn bị các nội dung báo cáo sau để làm việc với Đoàn công tác:
 
Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về Tăng cường phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma tuý trong tình hình mới.
 
Báo cáo tình hình thực hiện đổi mới công tác cai nghiện theo Quyết định số 2187/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình công tác của Uỷ ban Quốc gia Phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm theo lĩnh vực ngành phụ trách gửi Công an tỉnh tổng hợp.
 
Chuẩn bị báo cáo chi tiết tình hình phòng, chống mại dâm của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
Chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo và các điều kiện cần thiết khác khi Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Trung tâm 05-06 tỉnh.
 
(Các nội dung báo cáo nêu trên yêu cầu nêu rõ những khó khăn, vướng mắc; đề xuất kiến nghị của ngành, lĩnh vực, của tỉnh đối với các văn bản chỉ đạo, các chương trình, kế hoạch đề ra. Trong thời gian làm việc các ngành được giao nhiệm vụ chủ động báo cáo, giải trình, làm rõ với Đoàn công tác về nội dung thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách).
 
Trên đây là Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Uỷ ban Quốc gia Phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện.
 
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
Minh Tiến
 print   send mail