Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
 
Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được lãnh đạo cơ quan Văn phòng UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần làm giảm hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự của cơ quan cũng như toàn xã hội.
  
Để công tác PBGDPL được triển khai thống nhất và có hiệu quả ngay từ đầu năm, lãnh đạo cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã chú trọng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan. Trong đó, chủ động lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, như tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua các buổi Hội nghị, Tủ sách pháp luật, phát hành tài liệu, đồng thời chỉ đạo các Phòng Trung tâm tiếp tục tuyên tuyền trong các buổi sinh hoạt thường xuyên của các Phòng, Trung tâm. Bên cạnh đó, vận động CBCCVC và người lao động hiểu pháp luật trên mạng Internet, Trang thông tin điện tử của cơ quan đã đăng tải những tin bài phổ biến giáo dục pháp luật, các văn bản mới nhất của tỉnh, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn, mở thư mục “Phổ biến giáo dục pháp luật” đặt đường link liên kết với Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp qua đó cán bộ, công chức, viên chức có thể nâng cao sự hiểu biết pháp luật, giải đáp những tình huống pháp luật trong công tác cũng như trong cuộc sống.
    
Trong 6 tháng đầu năm cơ quan Văn phòng đã tổ chức 02 Hội nghị để tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức với trên 80 người tham gia.
   
Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung tuyên truyền Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, cơ quan; tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013; dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập…
  
Gắn công tác phổ biến giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, với việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuyên tuyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015.
   
Tiếp tục duy trì, tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” với hình thức phù hợp, hiệu quả như: Tổ chức lồng ghép vào cuộc họp, sinh hoạt của cơ quan, của các Phòng, Trung tâm; tìm hiểu pháp luật thông quan việc nghiên cứu tài liệu tại Tủ sách pháp luật của cơ quan. Vận động công chức, viên chức và người lao động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, kết quả 45/56 công chức, viên chức và người lao động tham gia viết bài dự thi đạt 80,4%.
   
Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Kế hoạch của tỉnh về công tác PBGDPL; các văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đặc biệt tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Không ngừng học hỏi, đổi mới về hình thức, nội dung phổ biến pháp luật; duy trì và đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền pháp luật có hiệu quả; tổ chức thực hiện tốt “Ngày pháp luật” để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan.
 
Thu Hoài
 print   send mail