Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ năm 27/1/2022
Thực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 năm 2015
 
Ngày 05/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 784/KH-UBND, Thực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 năm 2015
 
Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục theo định hướng của Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. Tăng cường năng lực đội ngũ giáo viên; đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng và nhân rộng đơn vị điển hình về thực hiện đổi mới toàn diện dạy và học ngoại ngữ.
  
 Theo đó, Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 năm 2015 sẽ tập trung vào các nội dung: Xây dựng và nhân rộng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ, Tăng cường năng lực đội ngũ giáo viên ngoại ngữ.
  
 UBND tỉnh yêu cầu Sở Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện Kế hoạch, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương cụ thể hóa nội dung Kế hoạch để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch trong toàn tỉnh; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
  
 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chức năng ở địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo).Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành để chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu, kế hoạch chung của tỉnh.
 
Thu Hoai
 print   send mail