Văn bản mới
Thứ năm 27/1/2022
Xây dựng quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 
  Ngày 04/5/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 779 /UBND-TN, Xây dựng quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
  
Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố thực hiện xây dựng: Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để thay thế Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy chế bán đấu giá tài sản cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và thực tế tại địa phương.
   
 Thời gian xây dựng và hoàn thiện dự thảo, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/7/2015;
  
Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng: Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và thực tế tại địa phương tránh chồng chéo các văn bản giữa các ngành, lĩnh vực.
 
 
Thu Hoài
 print   send mail