Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Văn phòng UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW gắn với công tác cải cách hành chính tại đơn vị
 
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với công tác cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị.
  
Những năm qua, với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sau các đợt học tập chuyên đề, Đảng uỷ đã hướng dẫn các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động đăng ký những nội dung làm theo Bác; định kỳ trong các buổi sinh hoạt phòng, chi bộ tiến hành đánh giá việc làm theo các nội dung đã đăng ký của từng cá nhân. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã tạo sự chuyển biến nhất định về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng; tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.
 

   
   

  
Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải quyết công việc chuyên môn 
 
Cùng với việc triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/ĐU về nâng cao vai trò của cấp uỷ các tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện cải cách hành chínhđãnâng cao hiệu quả công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham ô, tham nhũng trong đơn vị; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu; đã xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp để cán bộ đảng viên thực hiện.
 
Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020,Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015; đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 28/8/2011 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) về nâng cao vai trò của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện cải cách hành chính (giai đoạn 2011 – 2015). Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai, quán triệt, tuyên truyền kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh, cơ quan về công tác cải cách hành chính đến toàn thể CBCCVC và người lao động; lãnh đạo xây dựng Kế hoạch CCHC giai đoạn và hàng năm của cơ quan, đồng thời triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung CCHC tại cơ quan Văn phòng với 6 nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và đã đạt được những kết quả nổi bật: Về mặt thể chế được đổi mới cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức từ đó bố trí CCVC vào từng vị trí phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực, sở trường; tổ chức bộ máy cơ quan thường xuyên được kiện toàn và hoàn thiện theo chỉ đạo của TW, của Tỉnh đảm bảo đúng với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng được đội ngũ CCVC có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong việc tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương; việc cải cách tài chính công đã đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, thu chi ngân sách. Công nghệ thông tin được áp dụng rộng rãi, có hiệu quả; hướng tới mục tiêu xây dựng “Văn phòng điện tử”, nhằm hiện đại hóa và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ, Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, chuẩn hóa các quy trình thực hiện nhiệm vụ. Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng 10 quy trình và được cấp chứng nhận tiêu chuẩn VN ISO 9001:2008 như: Xây dựng chương trình công tác của UBND tỉnh; Tổ chức họp UBND tỉnh; Xây dựng, triển khai và tổng hợp báo cáo thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh; Tham mưu, tổng hợp giúp UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quản lý văn bản đi, văn bản đến; tuyển dụng, đào tạo; Quản lý tài sản, trang thiết bị; Tạm ứng, thanh quyết toán; Quản lý xe ô tô; Giải quyết khiếu nại tố cáo. Hiện tại những quy trình này đang được áp dụng thực hiện tốt tại cơ quan Văn phòng góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc, phục vụ UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành; song song là việc ứng dụng các phần mềm trong từng lĩnh vực như: Phần mềm quản lý cán bộ, phần mềm kế toán, phầm mềm xử lý công việc và quản lý hồ sơ công việc trên Tdoffice...
 
Những năm qua cơ quan Văn phòng đã tăng cường ứng dụng CNTT trong thực thi nhiệm vụ. Việc ứng dụng CNTT tại Văn phòng UBND tỉnh đã giúp xây dựng được cơ sở dữ liệu đầy đủ để lưu trữ và tìm kiếm văn bản thuận lợi, nhanh chóng, chính xác. 100% văn bản gửi nội bộ cơ quan đều được khai thác trên phần mềm Tdoffice phục vụ tốt nhu cầu tra cứ văn bản, đặc biệt hạn chế việc phô tô, tiết kiệm giấy mực; 100% văn bản của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đều được kiểm tra, rà soát về thể thức, kỹ thuật trình bày đảm bảo đúng quy định trước khi ban hành. Toàn bộ quá trình xử lý văn bản đều được cập nhật trên mạng nên Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo các phòng, trung tâm trực thuộc có thể chỉ đạo, theo dõi, kiểm soát việc xử lý công việc của từng công chức, viên chức, người lao động.
 
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số03-NQ/ĐU ngày 28/8/2011 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) về nâng cao vai trò của cấp ủy trong thực hiện cải cách hành chính; để thực hiện tốt công tác CCHC tại cơ quan Văn phòng và hướng tới mục tiêu xây dựng “Văn phòng điện tử”, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết: “Trước hết phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Văn phòng tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 28/8/2011 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) về nâng cao vai trò của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện cải cách hành chính (giai đoạn 2011 – 2015) nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về công tác CCHC;đồng thờitiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc của cơ quan, phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp; thực hiện nghiêm túc quy trình soạn thảo văn bản và ban hành văn bản QPPL theo đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện tốt các quy trình đã được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan Văn phòng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn trực thuộc; bố trí CCVC vào vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường để tiến tới xây dựng bộ máy hành chính hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ CCVC vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
 

Cán bộ CCVC Văn phòng UBND tỉnh tham dự thi tìm hiểu về cải cách hành chính

 
Diệu Thúy
 print   send mail