Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
Chuẩn bị điều kiện phục vụ phiên họp trực tuyến toàn tỉnh vào ngày 08/6/2015
 
Ngày 03/6, Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 10/TTTHCB v/v phục vụ họp trực tuyến.
   
Thực hiện Kế hoạch 750/KH-UBND, ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
Hình thức: Truyền hình trực tuyến tại Văn phòng UBND tỉnh và 8 điểm cầu tại Văn phòng UBND các huyện, thành phố
  
Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08h00’ (thứ Hai) -  ngày 08/6/2015.
 
Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu, Văn phòng UBND các huyện, thành phố phối hợp chuẩn bị phương tiện và các nguồn lực, đảm bảo vận hành hệ thống với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất phục vụ Hội nghị.
 
Việc kiểm tra và vận hành thử nghiệm toàn hệ thống sẽ thực hiện vào lúc 14h00’ (Chủ nhật) ngày 07/6/2015 và kiểm tra lại vào 06h45’ ngày 08/6/2015. Đề nghị đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ kỹ thuật có mặt để thử nghiệm, vận hành, chuẩn bị tốt cho Hội nghị chính thức.
 
Maket Hội nghị:
 
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN, THÀNH PHỐ……………..
 
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN
Phổ biến, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị,
Luật Tiếp công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành
……………………, ngày         tháng      năm 2015
  
Không bố trí hoa, đặt nước tại phòng họp. Đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu thông báo danh sách cán bộ kỹ thuật phục vụ cuộc họp tại các điểm cầu cho Trung tâm Tin học và Công báo – Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố để các đơn vị chủ động bố trí cán bộ phối hợp.
 
Tài liệu phục vụ Hội nghị (nếu có) được đăng tải trên trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh mục Tài liệu hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail