Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Giấy mời họp số 52/GM-UBND, khai mạc 07h30’ (Thứ Tư) - ngày 10/6/2015
 
Cập nhật, 10:30’ ngày 02/6/2015
Ngày 02/6/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 52/GM-UBND mời dự họp thường kỳ UBND tỉnh.
 
Nội dung: Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 (lần 1) để thảo luận một số nội dung sau:
 
1. Sở Nội vụ
  
Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy hành chính và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu.
 
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2015.
 
2. Sở Xây dựng: Báo cáo phương án sắp xếp, kiện toàn các Ban QLDA trên địa bàn tỉnh theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
 
3. Sở Tài chính: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo đảm nguồn lực tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS" giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
4. Sở Y tế: Đề án thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020.
 
5. Sở Công thương: Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu đến năm 2020.
  
6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015.
 
7. Thanh tra tỉnh
 
Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
 
Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
 
(Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu họp tại http://vpubnd.laichau.gov.vn  mục tài liệu hội nghị để nghiên cứu, tham gia).
         
Thành phần:
  
* Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên UBND tỉnh.
  
* Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
 
Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động TB&XH, Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Cục thi hành án dân sự, Ban QLXD các công trình tỉnh, Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh. (Trường hợp đặc biệt, cấp trưởng đi vắng, cấp phó đi thay và phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh).
 
Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên, TT. Tin học và Công báo.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh.
     
Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 07h30' (thứ Tư) -  ngày 10 tháng 6 năm 2015.
  
Địa điểm: Phòng họp số 10 (Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh).
 
 
Minh Tiến
 print   send mail