Mời họp
Thứ bảy 22/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 50/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ và 14h00' - Ngày 02-03/6/2015
 

Cập nhật 08:00', 02/6/2015

UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HỎA TỐC) số 50/GM-UBND ngày 02/6/2015 Mời dự buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với các sở ban ngành (tải Giấy mời) .

     

1. Làm việc với Sở Công thương.
 
Thời gian: 08h00' ngày 02/6/2015.
 
Địa điểm: Hội trường Sở Công thương.
 
Thành phần:
 
+ Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.
 
+ Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.
 
+ Sở Công thương: Tập thể lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
 
+ Chuyên viên TH, KTN Văn phòng UBND tỉnh.
   
2. Làm việc với Sở Giao thông Vận tải.
 
Thời gian: 14h00', ngày 02/6/2015.
  
Địa điểm: Hội trường Sở Giao thông Vận tải.
 
Thành phần:
 
+ Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.
 
+ Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.
 
+ Sở Giao thông Vận tải: Tập thể lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Công đoàn ngành.
 
+ Chuyên viên TH, XD Văn phòng UBND tỉnh.
 
3. Làm việc với Sở Xây dựng
  
Thời gian: 08h30' ngày 03/6/2015.
 
Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng.
 
Thành phần:
 
+ Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.
 
+ Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.
 
+ Sở Xây dựng: Tập thể lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
 
+ Chuyên viên TH, XD Văn phòng UBND tỉnh.
 
Huy Dương
 print   send mail