Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Chuẩn bị tư liệu, phối hợp làm việc với Đoàn công tác của Viện Dân tộc học
 
Ngày 19/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 671/UBND-VX chuẩn bị tư liệu, phối hợp làm việc với Đoàn công tác của Viện Dân tộc học.
  
Theo đó, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị tư liệu, phối hợp làm việc với Đoàn công tác của Viện Dân tộc học theo đề nghị của Viện tại Công văn số 128/DTH. Địa điểm làm việc cụ thể do Đoàn công tác thống nhất với các đơn vị.
  
UBND tỉnh uỷ quyền cho Văn phòng UBND tỉnh làm việc, cung cấp tư liệu cho Đoàn đối với những nội dung Đoàn đăng ký làm việc với UBND tỉnh.
 
Thu Hoài
 print   send mail